Judaismus

Ortodoxní judaismus

29. 04. 2009 15:23

Ortodoxní judaismus je proud judaismu, který v současnosti zastává zhruba 20 - 30% židů na světě. Tento termín se objevil začátkem 20. století, když se od judaismu začaly odštěpovat volněji smýšlející skupiny, ze kterých později vzešel reformní, liberální a konzervativní judaismus. Název „ortodoxní“ pochází z řečtiny a je používán především v souvislosti s východním křesťanstvím, které se česky nazývá pravoslavné (od ὀρθός orthos - správný, a δόξα doxa - sláva). Ortodoxní židé o sobě často též hovoří jako o „tradičních židech“, čímž zdůrazňují věrnost tradici, konkrétně tradici židosvkého náboženského života tak jak byla ustálena především ve východní Evropě v době od středověku až do konce 19. století. Ortodoxní judaismus není monolitní ideový celek, naopak sám se dělí na další podskupiny. Nejznámější a nejdůležitější jsou:

Charedim - tzv. „ultraortodoxní židé“. Tvoří zhruba 5% všech Židů. Charedim se dělí na
Chasidim - chasidé, chasidští židé
Mitnagdim - odpůrci (konkrétně chasidismu)
Moderní ortodoxie - hebrejsky: Datim („náboženští“, někdy tento výraz označuje všechny věřící židy jako celek oproti židům sekulárním)

Ortodoxní židé jako celek jsou tradiční stoupenci rabínského judaismu, kteří se považují za jediný věrný zdroj neměnné víry Izraele. Ortodoxní judaismus klade silný důraz na autentičnost zjevení Tanachu a plnou autoritu rabínského zákona a jeho interpretace v Talmudu a dalších dílech rabínské literatury.


 

zpět