Kabala

Abraham Abulafia

Abraham Abulafia

(26. 05. 2009 14:02)

Abulafiovo dílo obsahuje bohatý autobiografický materiál, na jehož základě si o jeho životě můžeme udělat poměrně dobrou představu. Při čtení těchto životopisných pasáží před námi vyvstává portrét člověka přímého, neobyčejně nadaného, byť s mnoha lidskými chybami. Abulafia se narodil roku 1240. Podle hebrejského kalendáře to byl rok 5000, tedy přesně počátek nového milénia... celý článek

 
Rabi Jicchak Luria - Ari

Rabi Jicchak Luria - Ari

(26. 05. 2009 13:58)

Je několik málo vyvolených, kteří stojí nad zbytkem lidstva tak vysoko, že se zdá, jako by byli bytostmi zcela odlišného, vyššího řádu. Učí nás, a my téměř nic nechápeme, a přece z drobečků, které posbíráme, dokážeme postavit celé hory. Jedním z nich byl i největší kabalista novověku rabi Jicchak Luria (1534-1572). Rabi Jicchak Luria je všeobecně znám jako Ari, což je akronym utvořený ze slov Elohi Rabenu Jicchak náš Božský Rabi Jicchak... celý článek

 

Šimon bar Jochai

(26. 05. 2009 13:51)

Kniha Zohar (Kniha Záře), další velká práce v kabale, a možná nejznámější, byla napsaána rabínem Šimonem Bar Yochajem, "Rashbim," kolem roku 150 našeho letopočtu. Rashbi byl žákem rabína Akivy (40 C.E.–135 C.E.), , zvaným prvním a nejpřednějším pro důraz, který kladl na zákon, "Miluj bližního svého jako sebe sama." Avšak rabín Akiva takový život neprožil... celý článek

 

Móše

(26. 05. 2009 13:50)

Jméno Moshe (Mojžíš) pochází z hebrejského slova Moshech (táhnout), jako táhnout z tohoto světa. Mojžíš se během svých odhalení odlišoval od ostatních kabalistů, bylo mu nařízeno, aby je zveřejnil v písmu a založil vzdělávací centra. Mojžíš měl 70 žáků a Yehoshua Ben Nun (Joshua, syn Nunův) byl tím, kdo se stal jeho následníkem. Mojžíš udělal víc, než že jen zkoumal Vyšší Svět... celý článek

 

Abraham

(26. 05. 2009 13:50)

Abrahám přišel 20 generací po Adamovi a byl prvním, kdo vedl organizované kabalistické studie. Viděl zázraky lidské existence a pokládal si otázky o stvořiteli, a tak objevil Vyšší Světy. Abrahám předal znalosti a metodu, kterou použil k získání Vyšších Světů následujícím generacím. Touto cestou byla kabala předávána z učitele na žáka po mnoho století... celý článek

 

Adam

(26. 05. 2009 13:43)

Adam, partner Evy a přechodný obyvatel zahrady Edenu, označuje počátek konečné fáze evoluce: duchovní fáze. V kabale je Adam považován za počáteční (kořenovou) fázi duchovna lidstva. Proto je nazýván Adam HaRishon, První člověk. Adam byl také prvním člověkem, který napsal kabalistickou knihu, HaMalaach Raziel (Anděl Božího tajemství), malou knihu, která zahrnovala pár tabulek a nákresů... celý článek

 

Výroky velikých lidí o kabale

(26. 05. 2009 13:36)

Kabalisté o kabale Obrátíme li pozornost jen na jednu všem známou otázku , jsem přesvědčen, že veškeré pochybnosti o nutnosti studia kabaly pominou. Hovoříme o hořké, volající svojí spravedlností otázce, kladené každým kdo se narodil na zemi: „ V čem je smysl našeho života?“. J.Ašlag (I.) „Předmluva k Učení Deseti Sfirot“... celý článek

 

Podstata a vývoj kabaly

(26. 05. 2009 11:28)

Podstata a vývoj kabaly čili židovské mystiky od nejstarších dob až do doby přítomné podáva Ph. Dr. Samuel Arje, Rabín náb. obce smíchovské. Předmluva. Židovská mystika má zvláštní osud. Většina židovských učenců odmítla ode dávna její učení a prohlásila ji za zhoubnou, poněvadž olupuje o čas a mate smysly... celý článek

 

Kosmos v pohledu židovské mystiky

(26. 05. 2009 11:25)

„Pojďte a vizte: v okamžiku, kdy se v božské vůli zvedla první pohnutka ku stvoření vesmíru, On z trochy temnoty1 povolal k životu mlhu, která pak zářila uprostřed temnoty. Světlo zůstalo nahoře i tehdy, když sestupovalo dolů, třpytíce se ve stovce různých drah – z nichž některé byly stěží patrné a jiné se šířily – a uvádělo Dům světa v bytí. Onen Dům se nachází přímo v centru všeho, co jest... celý článek

 

<<  <  6 / 6