Texty

Sestra šesti bratří

(02. 05. 2009 08:43)

Sestra šesti bratří Byl jednou jeden král, který měl šest synů a jedinou dcerku. Všemi milovanou, rozkošnou a plnou radosti. Když si spolu jednoho dne spolu pohrávali, vypustil král ze svých rtů neprozřetelné: „Bodejť by tě vzal ‚Ten nedobrý‘!“ Možná žertem, ale princezna to jako žert nepochopila, zvážněla, očenka se jí zalila slzami, odešla do svého pokojíka, uložila se ke spaní a ráno jí nebylo. A ať hledali, jak hledali, princezna nikde... celý článek

 

Ovce a býk

(02. 05. 2009 08:42)

Zas jednou jeden král vydal pod hrozbou trestu smrti nařízení, že všichni, kdo chtějí nadále setrvat v jeho říši, musí buď změnit svůj pohled na zákonitosti světa a odříci se cesty svých praotců anebo říši opustit... celý článek

 

Kupec a chuďas

(02. 05. 2009 08:41)

Jednou se událo, že byl jeden kupec a ten byl skutečně nesmírně bohatý, měl velmi mnoho zboží a podobné věci, jeho obchodní listiny a dopisy vycházely do světa a měl dostatek všeho dobrého. Dole pod ním bydlel jeden chudák, který byl velmi velký chudák. Přesný opak onoho bohatého kupce. A oba byli bezdětní, děti neměl ten ani ten. Jednou se onomu kupci zdálo, že přišli lidé a začali všechno balit... celý článek

 

Král a císař

(02. 05. 2009 08:31)

To vám byl jednou jeden císař, kterému Nebe mu neopřálo dětí. A na druhém konci našeho kulatého „tady“ žil zase král, kterému se vedlo navlas stejně. Císař se vydal na cesty, jestli by snad nenašel nějakou radu na své trápení, nějakou medicínu, aby se mu rodili synáčkové. Nejinak onen král. A jak tak cestují, náhoda je jednoho večera svedla do stejného hostince. Jeden o druhém však nevěděli a taky neznali, jak podobná jsou jejich trápení... celý článek

 

Malachjáš

(01. 05. 2009 23:00)

Malachiáš 1 1 Břímě slova Hospodinova proti Izraelovi skrze Malachiáše. 2 Miluji vás, praví Hospodin, vy pak říkáte: V čem nás miluješ? Zdaliž Ezau nebyl bratr Jákobův? praví Hospodin. A však jsem miloval Jákoba. 3 Ezau pak měl jsem v nenávisti; protož zanechal jsem hor jeho pustých, a dědictví jeho drakům pouště... celý článek

 

Zacharjáš

(01. 05. 2009 23:00)

Zacharjáš 1 1 Měsíce osmého, léta druhého Dariova, stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi synu Barachiáše, syna Iddova, proroku, řkoucí: 2 Rozhněval se Hospodin na otce vaše velice. 3 Protož rci těmto: Takto praví Hospodin zástupů: Navraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám, praví Hospodin zástupů... celý článek

 

Ageus

(01. 05. 2009 22:59)

Ageus 1 1 Léta druhého Daria krále, měsíce šestého, prvního dne [téhož] měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze Aggea proroka k Zorobábelovi synu Salatielovu, knížeti Judskému, a k Jozue synu Jozadakovu, knězi nejvyššímu, řkoucí: 2 Takto dí Hospodin zástupů, řka: Lid tento praví, že nepřišel čas, čas, v němž by dům Hospodinův staven byl... celý článek

 

Sofonjáš

(01. 05. 2009 22:59)

Sofonjáš 1 1 Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Sofoniášovi synu Chusi, syna Godoliášova, syna Amariášova, syna Ezechiášova, za dnů Joziáše syna Amonova, krále Judského. 2 Zajisté že sklidím všecko se svrchku té země, praví Hospodin. 3 Sklidím lidi i hovada, sklidím ptactvo nebeské i ryby mořské, i pohoršení s bezbožnými; vypléním, pravím, lidi se svrchku této země, praví Hospodin... celý článek

 

Abakuk

(01. 05. 2009 22:59)

Abakuk 1 1 Břímě, kteréž u vidění viděl Abakuk prorok. 2 Až dokud, ó Hospodine, křičeti budu, a nevyslyšíš? Volati budu k tobě pro nátisk, a nespomůžeš? 3 Proč dopouštíš, abych hleděti musil na nepravost, a na bezpráví se dívati, též na zhoubu a na nátisk proti mně? A vždy jest, kdož svár a různici vzbuzuje. 4 Odkudž se děje opuštění zákona, a nedochází nikdá soud. Nebo bezbožný obkličuje spravedlivého, pročež vychází soud převrácený... celý článek

 

Nahum

(01. 05. 2009 22:58)

Nahum 1 1 Břímě Ninive: Kniha vidění Nahuma Elkošského. 2 Hospodin jest Bůh horlivý a mstitel, mstitel jestiť Hospodin, a zůřivý. Hospodin uvodí pomstu na protivníky své, a drží hněv proti nepřátelům svým. 3 Hospodin dlouhočekající jest a velikomocný, však nikoli neospravedlňuje vinného. U vichru a bouři jest cesta Hospodinova, a oblak jest prach noh jeho... celý článek

 

Micheáš

(01. 05. 2009 22:58)

Micheáš 1 1 Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Micheášovi Moraštickému za dnů Jotama, Achasa [a] Ezechiáše králů Judských, kteréž u vidění slyšel o Samaří a Jeruzalému. 2 Slyšte všickni lidé napořád, pozoruj země, i což na ní jest, a nechť jest Panovník Hospodin proti vám svědkem, Panovník z chrámu svatosti své. 3 Nebo aj, Hospodin vyjde z místa svého, a sstoupě, šlapati bude po vysokostech země... celý článek

 

Abdijáš

(01. 05. 2009 22:58)

Abdijáš 1 1 Vidění Abdiášovo. Takto praví Panovník Hospodin o zemi Idumejské: Pověst jsme slyšeli od Hospodina, a legáta k národům vyslaného: Nuže, povstaňmež k boji proti ní. 2 Aj, způsobím to, abys byl nejšpatnější mezi národy, [a] abys byl v náramném pohrdání... celý článek

 

Ámos

(01. 05. 2009 22:57)

Ámos 1 1 Slova Amosova, (kterýž byl mezi pastýři) z Tekoa, kteráž viděl o Izraelovi za dnů Uziáše krále Judského, a za dnů Jeroboáma syna Joasova, krále Izraelského, dvě létě před země třesením. 2 I řekl: Hospodin řváti bude z Siona, a z Jeruzaléma vydá hlas svůj, i budou kvíliti salášové pastýřů, a vyschnou pole nejvýbornější... celý článek

 

Jóel

(01. 05. 2009 22:57)

Jóel 1 1 Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Joelovi synu Petuelovu: 2 Slyšte to starší, a pozorujte všickni obyvatelé této země, stalo-li se to za dnů vašich, aneb za dnů otců vašich? 3 Vypravujte o tom synům svým, a synové vaši synům svým, synové pak jejich rodině potomní. 4 Co pozůstalo po housenkách, snědly kobylky, a co pozůstalo po kobylkách, snědli brouci, co pak pozůstalo po broucích, dojedli chroustové... celý článek

 

Ozeáš

(01. 05. 2009 22:56)

Ozeáš 1 1 Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Ozeášovi synu Bérovu za dnů Uziáše, Jotama, Achasa, Ezechiáše, králů Judských, a za dnů Jeroboáma syna Joasova, krále Izraelského. 2 Když Hospodin začal mluviti k Ozeášovi, řekl Hospodin Ozeášovi: Jdi, pojmi sobě ženu smilnou, a děti z smilstva; nebo nestydatě smilněci tato země, odvrátila se od Hospodina. 3 A tak šel a pojal Gomeru, dceru Diblaimskou, kterážto počala a porodila jemu syna... celý článek

 

<<  <  2 / 4  >  >>