Dodatky

Malá kniha židovské moudrosti

01. 07. 2009 11:10

Židé sbírali a zaznamenávali přísloví a úvahy svých učitelů, učenců a filosofů téměř 3000 let. Najdeme je v Bibli i v Talmudu – skutečných knihovnách (existují dva Talmudy) komentářů k náboženství, zákonodárství, filosofii a etice, jež byly sestavovány 1200 let.
Cituji zde z různých knih Bible a Talmudu stejně jako ze spisů rabínů (Hilel, rabi Moše ben Majmon, ben Sirach), kteří jsou mezi Židy proslulí. Uvádím i ukázky ze starověkého a moderního židovského folklóru, a to jak chasidského (ultraortodoxního), tak sekulárního.
Židovská představivost je silně ovlivněna strádáním a nezřídka vychází z poměrů ghetta, její humor bývá proto zatrpklý a ironický.
Kvůli vyváženosti jsem zařadil citáty asimilovaných Židů, mezi nimiž se našli i renegáti a odpadlíci od víry. Například Proust nebyl vychován jako Žid, ale je vzhledem ke svému původu často za Žida považován. Zařadil bych i citáty od konvertitů, kdybych znal někoho, kdo napsal nebo řekl něco hodného zaznamenání. Takových je bezpochyby mnoho a jak říká midraš, konvertita je Bohu dražší než osoba narozená v náboženských poměrech.
Přestože jsem měl v této knížce málo prostoru, mám za to, že se mi podařilo uvést citáty ze všech oblastí lidského života – z prostředí lidí bohatých i chudých, učených i nevzdělaných, proslulých i bezvýznamných, které přispěly podle mne k obohacení naší civilizace. Přitom jsem se snažil i ukázat, v jak různých formách a převlecích se zjevuje moudrost.
Martin Horan


Získávání znalostí pro ně samotné, téměř fanatická láska ke spravedlnosti a touha po osobní nezávislosti – to jsou rysy židovské tradice, které mě přiměly děkovat hvězdám za to, že k ní patřím.
Albert Einstein

Jsou tři nestoudná stvoření: mezi šelmami pes; mezi ptáky kohout; mezi lidmi Izrael. Ale rabi Ami dodal: ,Nepovažujte to za ostudu; je to chvála, neboť být Židem znamená být připraven trpět.‘
midraš, Exodus raba 42,9

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Čtvrtá kniha Mojžíšova (Numeri) 6,24-26

Věřte, že se vám váš hřích vymstí.
Numeri 32,23

Jsou dva druhy lidí: první vysoké kvality, jímž však osud přisoudil místo vzadu; druzí, jež by měli být poslední, ale osud je postavil do čela.
Moše ibn Ezra, Širat Jisrael

Když člověk uslyší zlé zprávy od jedné osoby, a ty se týkají jeho druha, nesmí jim věřit, pokud nejsou doložené; jedině potom jim uvěřit lze. Když člověk uvidí někoho činit zlo, měl by ho přímo, a v případě nutnosti i opakovaně, pokárat. Žák může pokárat svého mistra, pokud si myslí, že ho poslechne, a měl by pokárat svého druha, když ho neposlouchá. Je zakázáno říkat ostatním, co člověk slyšel od svého druha, aniž má jeho souhlas. Nesmí také příliš mluvit o druhově dobrotě, neboť ten by mohl přílišnou chválou upadnout v nemilost. Návštěvník nesmí chválit svého hostitele, aby se mu pak příliš mnoho návštěvníků nestalo břemenem.
zákony a zvyky Izraele

Modli se, abys nemusel nikdy trpět tolik, co jsi schopen vydržet.
lidové rčení

Oči jsou jako houby; nasávají do sebe zkušenost člověka, odrážejí zpět jeho původ a zděděnou tradici. Jsou jako prsa plná mléka uvědomění. Pohleď člověku do očí a – beze slov, bez jakékoli konkrétní výměny, jen skrze nekonečné porozumění – ucítíš spoluúčast všech lidí. Jsi jeho bratr. Rozumíš mu. Jste svázáni vytvářením společného bratrství a společného osudu.
Sholem Asch

Almužna je solí bohatých.
hebrejské přísloví

Mluv málo, dělej hodně a přijímej všechny lidi s radostným výrazem ve tváři.
Talmud: Pirkej Avot

Nenávist k ostatním ničí tvou vlastní duši.
výroky otců

Nouze činí lidí lepšími; štěstí horšími.
chasidské rčení

Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle. Moudrost pronikavě volá na ulici, na náměstích vydává svůj hlas. Volá na nároží plném hluku, pronáší své výroky u vchodů do městských bran: "Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy posměvači budou mít zálibu v posměchu, hlupáci poznání nenávidět? Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal, každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání, já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach, až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň. Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou, protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili, nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili. Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány. Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost. Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."
Kniha Přísloví 1,7-9; 1,20-33

Toto jsou obecná pravidla morálky: o ostatních lidech mluv jen tehdy, máš-li dobrý důvod. Nepronášej ani nenaslouchej planým řečem, jež neslouží užitečnému účelu. Pěstuj klidnou mluvu a hovoř jen, chceš-li nabýt moudrosti nebo uspokojit potřeby fyzického života. Promlouvej mírně s bližními svých přátel. Ve studovnách nemluv o věcech materiální povahy. Uč se od každého a přijmi pravdu ode všech, kdo ji pronášejí. Snaž se podpořit prospěch svých přátel a prosazuj pořádek. Pamatuj na den smrti a neustále měj na paměti účel stvoření na tomto světě.
zákony a zvyky Izraele

Raději se desetkrát zeptej, než abys jednou zbloudil.
jidiš rčení

Co je od přírody, není nikdy staré. Neboť co příroda vytváří, má v sobě věčnost.
Isaac Bashevis Winter

Svět existuje díky třem věcem: pravdě, soudu a míru.
Talmud, Pirkej Avot

Člověk nesmí nikoho podvádět, dokonce ani v okamžiku velkého úspěchu.
Franz Kafka

"Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím, Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno."
A satan od Hospodina odešel a ranil Jóba od hlavy k patě ošklivými vředy. Jób vzal střep, aby se mohl škrábat, a posadil se do popela.
Jeho žena mu však řekla: "Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři." Ale on jí odpověděl: "Mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?" Při tom všem se Jób svými rty neprohřešil.
Kniha Jóbova 1,21; 2,7-10

Nenalezl jsem svět pustý, když jsem do něj vstoupil; moji otcové pro mne zasadili, než jsem se narodil; proto sázím pro ty, kdož přijdou po mně.
Talmud, Ta'anit

V prvním roce života je člověk král, obdivovaný všemi; ve dvou letech je jako vepř, válející se v blátě; v deseti skáče jako kůzle; ve dvaceti řehtá jako kůň; když se ožení, pracuje do úmoru; když je otec, vrčí jako pes; a když zestárne, belhá se jako opičák.
midraš, Ecclesiastes raba i,2

Kniha může být stejně tak velká jako bitva.
Benjamin Disraeli

Kdo má máslo na hlavě, neměl by chodit na slunci.
jidiš rčení

Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její – žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.
Píseň písní 8,6-7

Jeden z nejroztomilejších zvyků, který znám se týká prvního dne židovského chlapce v hebrejské škole, neboli cheder.
Učitel ukáže chlapci abecedu na velké tabuli, a než zopakuje chlapec po učiteli ,alef‘ (nebo potom), kápne mu učitel na jazyk trochu medu.
,Jak to chutná?‘ otáže se chlapce.
,Sladce.‘
,Studium svatého Zákona,‘ odpoví učitel, ,je sladší.‘
Někdy dává matka předtím, než odejde prvního dne na cheder, nebo když se vrátí, chlapci medové koláčky ve tvaru písmenek abecedy, aby si uvědomil a nezapomněl, že ,učení je sladké‘.
Leo Rosten, Radost z jidiš

Přijímat tradici bez samostatného přezkoumání a posouzení je jako když slepý slepě následuje ostatní.
Bachijá ibn Paquda, Povinnosti srdce

Když se rozštěká jeden pes, snadno najde další, kteří se připojí.
midraš, Exodus raba 31,9

Buď pánem své vůle a otrokem svého svědomí.
chasidské rčení

Každému je přikázáno milovat ostatní lidské bytosti jako sebe sama za předpokladu, že jsou dobré a přímé, ale nenávidět mravně špatného člověka, který nepřijme pokárání. Člověk je povinen milovat cizince a opatrovat sirotky i vdovy, dokonce i když jsou bohatí. Každý, kdo je trápí nebo u nich vyvolává zlobu nebo je rmoutí nebo jim vládne či utrácí jejich majetek, překračuje zákaz; to platí dvojnásob, když je někdo trýzní nebo zneužívá či sužuje. To všechno platí, jestliže se jim někdo snaží uškodit, aby získal výhody pro sebe, ale jde-li o jejich prospěch, například při vyučování sirotků tóře nebo v obchodování nebo při procvičování správné cesty, je to povoleno. Nicméně vést se musí s láskou a soucitem. Jsou považováni za sirotky s tím, že již nepotřebují pomoci jiných a jsou schopni se o sebe postarat. Nesmí se klást překážky osobě, která neví o dobré a řádné cestě, pokud nepřekračuje zákon.
zákony a zvyky Izraele

Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, domluvy a kárání jsou cesty k životu: Budou tě střežit před špatnou ženou, před úlisným jazykem cizinky. Nedychti po její kráse, ať tě svými řasami neuchvátí! Nevěstce zaplatíš bochníkem chleba, žena jiného však loví drahou duši. Může si kdo shrnout do klína oheň a nespálit si šaty? Což může někdo chodit po žhavém uhlí a nepopálit si nohy? Tak dopadne ten, kdo vchází k ženě svého druha; nezůstane bez trestu, kdo se jí dotkne. Kdo s ženou cizoloží, nemá rozum, k vlastní zkáze to činí, sklidí jen rány a hanbu a jeho potupa nebude smazána. Neboť žárlivost rozpálí muže, ten bude v den pomsty nelítostný. Nepřijme žádný dar na usmířenou, nepovolí, i kdybys sebevíc úplatků dával.
Kniha Přísloví 6,23-29; 32-35

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat; je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. Jaký užitek má ten, kdo pracuje, ze všeho svého pachtění? Viděl jsem lopotu, kterou Bůh uložil lidským synům, a tak se lopotí. On všechno učinil krásné a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro.
Kniha Kazatel 3,1-12

Když uzavře lasička s kočkou sňatek, je to špatné znamení.
hebrejské rčení

Lidé mají rádi názory, kterým přivykli v mládí; hájí je a straní se opačných přesvědčení: a to je jedna z věcí, která zabraňuje lidem nalézt pravdu, neboť se svých názorů drží ze zvyku.
Moše ben Majmon, Průvodce bloudících

Starosti jiných tě nepřipraví o spánek.
jidiš rčení

Historie nás učí, že lidé a národy se chovají moudře teprve tehdy, když vyčerpali všechny ostatní možnosti.
Abba Eban

Všichni se bojíme – o své přesvědčení, o budoucnost, o svět. Je to v povaze lidské představivosti. Přesto každý člověk, každá civilizace postoupila vpřed, protože se zasadila o to, že vykoná, co si předsevzala. Osobní angažovanost a citová angažovanost, působící dohromady jako celek, přinesly vzestup člověka.
Jacob Bronowski

Ó smrti, jak hořké je pomyšlení na tebe člověku, který si pokojně žije mezi svými statky, který žije bezstarostně a má ve všem úspěch a který je ještě schopen těšit se z dobrého jídla. Ó smrti, jak dobrý je tvůj rozsudek pro člověka nuzného a toho, jehož síly ochabují, pro člověka vysokého stáří, pro něhož je všechno obtížné, všemu se brání a ztrácí trpělivost. Neboj se rozsudku smrti, pamatuj na ty, kdo tě předešli, i na ty, co půjdou po tobě. Je to rozsudek vynesený Hospodinem nade vším tvorstvem.
Sírachovec 41,1-3

Zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně nesmírně tvrdě pracovat.
Chaim Weizmann

Mnozí dokáží utratit peníze za daremnosti a současně nemají na chleba.
hebrejské rčení

V mém městě mi opatří úctu dobré jméno, v cizím pak dobrý šat.
ben Sirach

Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý. U pošetilce se jeho hoře pozná týž den, kdežto chytrý přikryje hanbu. Kdo šíří pravdu, hlásá spravedlnost, kdežto křivý svědek lest. Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí.
Kniha Přísloví 12,15-18

Pospěš si, když kupuješ pole; posečkej, když si bereš ženu.
hebrejské rčení

Kdo rozmnožuje maso, rozmnožuje červy. Kdo rozmnožuje majetek, rozmnožuje starosti. Kdo rozmnožuje ženy, rozmnožuje pověry. Kdo rozmnožuje služky, rozmnožuje neřest. Kdo rozmnožuje služebníky, rozmnožuje krádeže. Kdo však rozmnožuje tóru, rozmnožuje život. Kdo rozmnožuje sezení, rozmnožuje moudrost. Kdo rozmnožuje radu, rozmnožuje pochopení. Kdo rozmnožuje dobročinnost, rozmnožuje mír. Kdo nabyl dobré jméno – ten získal pro sebe. Kdo si osvojil slova tóry – ten má život na budoucím světě.
Hilel, Pirkej Avot

Nemluv o věcech tajných uprostřed pole plného malých pahorků.
hebrejské rčení

Pouze naše chápání času nám umožňuje mluvit o Soudném dni jako takovém; ve skutečnosti je to všudypřítomný soud, který zasedá nepřetržitě.
Franz Kafka

Měj duši plnou pokory, neboť na konci z tebe bude červ.
Talmud, Pirkej Avot

Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání.
Kniha Žalmů, 41,1

Je horší než užitečnější a vede k vlastní záhubě – ledaže by byla naděje zvítězit – reagovat násilně na sebetěžší překážky, jež klade protivník do cesty; je sebevražedné nechat se vyprovokovat k násilným reakcím proti nepříteli, ať už jsou jeho požadavky sebenesnesitelnější – ledaže by mohl být poražen.
rabi Jochanaan

Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy, je hlupák.
Kniha Přísloví 10,18

Člověk spěje ke hrobu a řeky spěchají do velkých hlubin. Konec veškerého života je smrt a palác se časem změní v hromadu smetí. Nic není vzdálenějšího než uplynulý den a nic bližšího než přicházející den, a oba jsou velmi, velmi daleko od muže, skrytého v srdci kobky.
Šemuel ha-Nagid

Každý autor by měl zvážit svou práci a ptát se: ,Bude z ní mít prospěch lidstvo?‘
Nachman z Braclavi

Raději buď lvím ocasem než hlavou lišky.
hebrejské rčení

Mojžíš neudělal náboženství součástí ctnosti: on prohlásil ostatní ctnosti za součást náboženství – myslím tím spravedlnost, mravní sílu, umírněnost a všeobecnou dohodu členů obce mezi sebou.
Josephus Flavius

Jistě by byly záležitosti lidí šťastnější, kdyby se v lidech schopnost mlčet vyrovnala schopnosti mluvit. Ale zkušenost více než dostatečně učí, že lidé nic neovládají s většími obtížemi než svůj jazyk.
Baruch Spinoza

Šlapu po trní, zatímco boty sis obul ty.
hebrejské rčení

Štěstí je prospěšné pro tělo, ale silná mysl se vyvíjí z hoře.
Marcel Proust

Když oklamete někoho jiného, klamete i sami sebe.
Isaac Bashevis Singer

Pro nevědomého je pokročilý věk zimou; pro učeného je to žeň.
chasidské rčení

Dokud přichází světlo od velikána, není světlo méně významného vidět; když velké světlo zmizí, svítí světlo menšího.
midraš, Deuteronomium raba, 5

Lidé se rmoutí nad ztrátou majetku, ale nikoli nad ztrátou let – které se nikdy nevrátí.
rabínský výrok

Staří Židé dali Novému světu vizi věčného míru, všeobecného odzbrojení, skoncování se školou a výukou válčení.
Menachim Begin
Co činí křesťan, činí na vlastní zodpovědnost, co činí Žid, odrazí se na všech Židech.
Anna Franková

Kdo má široká ústa, má úzké srdce.
lidové rčení

Snadno se může stát, že zbytečný člověk zpychne a představuje si, jak oblažuje všechny kolem, zatímco ve skutečnosti je všeobecně na obtíž.
Baruch Spinoza

Kdo se vyhýbá Bohu, vyhýbá se sobě.
Filón Alexandrijský

Dokud bude naše vlastní vědomí toho, kdo jsme, záviset na popularitě a názorech jiných lidí, budeme na těchto lidech vždy závislí. Každého dne budou schopni podtrhnout nám koberec pod nohama. Naše duše nedychtí po slávě, pohodlí, bohatství a moci. Tyto požitky vytvářejí stejně tolik problémů, kolik jich řeší. Nedostatek smyslu nás znechucuje a zbavuje naše životy radosti. Můžeme mít všechny věci ze seznamu přání, a přesto cítíme prázdnotu. Můžeme dosáhnout vrcholu ve svém povolání a mít stále pocit, že něco chybí. Můžeme vědět, že nám přátelé a známí závidí, a přesto cítit, že nám v životě schází skutečná radost. Když jsme nikdy nepoznali jinou možnost, potom si myslíme, že způsob, jakým žijeme, se všemi zklamáními, je způsob jediný. Domnívám se, že nejšťastnější lidé, které známe, jsou takoví, kteří pracují na tom, aby byli laskaví, nápomocní a spolehliví – a štěstí se vkrade do jejich životů, zatímco jsou zaměstnáni tímto konáním. Je to vedlejší plod činnosti, nikdy její prvotní cíl. Potřeba smyslu není biologické povahy jako potřeba akceptace a vlastního ocenění. Je to náboženská potřeba. Prapůvodní žízeň našich duší, život v nepřetržité zábavě je pouze způsobem úniku před výzvou dělat něco významného s životem. Zábava může být pouze kořením života, ale nikoli jeho hlavním směrem, protože když skončí, nezůstane z trvalých hodnot nic.
rabi Harold S. Kushner

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.
Izajáš 32,17

Nikdy jsem nepotkal člověka, v něm bych nerozpoznal lepší kvality, než mám sám; byl-li starší, řekl jsem, že udělal více dobrého než já; byl-li mladší, řekl jsem, že méně hřešil; byl-li bohatší, řekl jsem, že přispěl více na dobročinnost; byl-li chudší, řekl jsem, že více trpěl; byl-li moudřejší, poklonil jsem se jeho moudrosti; nebyl-li moudřejší, soudil jsem jeho chyby méně přísně. Vezmi si to k srdci, můj synu.
ze závěti Judy ben Jechiel Ašera

Dům dokládá existenci stavitele, šaty existenci tkalce, dveře existenci tesaře; tak Svět dokládá svou existencí svého Stvořitele, Boha.
upraveno podle rabiho Akiba
Midraš Temura, kap. 3

Den je krátký a práce mnoho.
sefardské rčení

Jaká je zahrada, takový je zahradník.
hebrejské rčení

Otrok je svobodný člověk, je-li se svým údělem spokojen. Svobodný člověk je otrok, hledá-li víc než to.
jidiš aforismus

Autor: Horan, Martin - Malá kniha židovské moudrosti (Volvox Globator, Praha 1996)
 

zpět