Rituál

*Úvod

*Úvod

(17. 04. 2009 21:44)

Můj B-že,nebeř mne uprostřed dnů mých; od národu zajisté až do pronárodu jsou léta tvá i prvé, než-lis založil zemi a dílo rukou svých -- nebesa. Onať pominou, ty pak zůstáváš; všecky ty věci jako roucho zvetšejí; jako oděv změníš je a změněny budou. Ty pak jsi tentýž a leta tvá nikdy nepřestanou. Synové služebníků tvých bydliti budou a símě jejich zmocní se před tebou..... celý článek

 

Tahara

(12. 05. 2009 11:27)

1/ Úvod 2/ Mechila (prosba za odpuštění) 3/ Rachica (očištění těla) 4/ Tahara (procedura tahary) 5/ Halbaša (oblékání + *tachrichim) 6/ Dodatky 1/ Úvod Judaismus (lakonicky zkráceno) vede ve své centrální filozofii ke zvědomění každého našeho kroku životem... celý článek

 

VIII. Maceva - náhrobek

(09. 05. 2009 11:18)

Zpravidla na jarcajt (talmud však připouští kdykoli po skončení „přísného smutku“ -- šlošim) bývá na hrob umístěna *maceva -- česky bychom řekli náhrobní kámen. Kořeny tohoto zvyku nacházíme v Písmu /Gn 35:19-20/ -- I umřela Ráchel a pochována jest na cestě k Efratě, jenž jest Betlém. A postavil Jákob znamení pamětné /kámen -- v orig dosl. „maceva“ nad hrobem jejím... Heb... celý článek

 

VII. Avejlut - roční

(09. 05. 2009 11:17)

Za rodiče pokračuje ještě plných 12 lunárních měsíců období „mírnějšího smutku“ tzv. *avejlut. Pozůstalí se již plně vracejí do běžného života, avšak nadále denně předkládají kadiš. (Resp. denně plných jedenáct měsíců od okamžiku pohřbu; poslední dvanáctý měsíc a pak pravidelně rok co rok ve výroční den úmrtí – protože *kerija za rodiče by neměla být zacelena nikdy !! -- Tradice to vysvětluje mj... celý článek

 

VI. Šlošim - třicetidenní

(09. 05. 2009 11:16)

Ti, kdo ztratili rodiče, prodlužují *šivu ze sedmi na třicet dní. (Je-li prvním nebo posledním dnem třicetidenního smutku šabat, *šlošim se o jeden den zkracuje. Pravidla pro šlošim jsou stejná jako pro šiva. I když je lze do jisté míry zmírnit. (Je např. nemyslitelné a také zcela neúčelné zůstat v jedněch šatech po celý měsíc; prakticky nemožné nevěnovat se po celou dobu šlošim svému občanskému povolání atp... celý článek

 

V. Šiva - sedmidenní

(09. 05. 2009 11:15)

Sedm dní ostřejšího smutku -- prvních sedm dní smutku. (*Šiva) je závazná pro všechny pozůstalé. Její průběh se nijak podstatně neliší od pravidel platných pro okamžiky bezprostředně po úmrtí blízkých. Je zvykem zdržovat se doma, přerušit veškerou výdělečnou činnost včetně domácích prací a samozřejmě studia tóry. Je dobré vystříhat se i manželského styku a veškerých projevů radosti a něžností. (Neplatí ve vztahu k dětem... celý článek

 

IVe. Seuda havra´a - návrat a pokrm

(09. 05. 2009 11:13)

Návrat + seuda havra´a; -- Cestou ze hřbitova domů je zvykem, že se pozůstalí vyzují. Kráčejí prachem země jednak na připomínku toho, že všichni jsme jen „prach a v prach se také obrátíme“, zároveň také jako symbol svatosti života, protože jakoby vycházeli z „Domu věčnosti“ zpět na „místo svaté“, kde musel, jak víme z Bible, szout svoji obuv i Mojžíš... Pro ty, kteří mají domů daleko nebo jim jejich zdravotní stav příp... celý článek

 

IVd. Netilat - umytí rukou

(09. 05. 2009 11:11)

Netilat -- umytí rukou; Při odchodu ze hřbitova je zvykem si rituálně umýt ruce. Pronášíme celý žalm 91. s úvodem Izaiášovského zaslíbení /Iz 258/: Všemohoucí, budiž požehnán, navěky potře smrt, B-h Věčnosti vysuší všelikou slzu a pohanění lidu svého odstraní ze tváři země, neboť jest psáno: Ten kdo v stínu nejvyššího přebývá ...... celý článek

 

IVc. Šura - řada

(09. 05. 2009 11:09)

Zasypáním tělesných ostatků prstí je vlastní obřad „vložení“ u konce. Při odchodu od hrobu (někdy také až při odchodu ze hřbitova) vytvoří účastníci pohřbu dvě *šurot /sg. šura-- řada/; jakousi uličku, kterou nejbližší příbuzní *avelim procházejí resp. odcházejí. Přítomní účastníci pohřbu jim žehnají slovy: Ha-Makom jinachem etchem...... celý článek

 

IVb. Kvura - vložení

(09. 05. 2009 11:08)

Ve starozákonních a talmudských dobách bylo zvykem pohřbívat kosti. Těla se nechávala vyhnít ve skalních pohřebištích, a poté byly kosti vloženy buď do jeskynních výklenků nebo ( šlo-li o významnou osobnost) do nákladných sarkofágů. (Skalní hroby z talmudského období se dodnes dochovaly v Izraeli v Bejt šearim... celý článek

 

IVa. Levajat - doprovod

(09. 05. 2009 11:06)

Po vykonání tahary a po krija -- odnesou členové pohřebního bratrstva *chevra kadiša rakev nebo máry s tělem do obřadní síně na hřbitově, jíž se říká prostě *Ohel -- stánek. Prokázat poctu mrtvému i soucit s pozůstalými patří podle tradice k tak důležitým *micvot, že se dostávají i do liturgie... celý článek

 

IV. Pohřeb

(09. 05. 2009 11:05)

I na poslední věci člověka je dobré myslet nikoli na poslední chvíli. Právě proto, že i po smrti zůstává člověk nejdokonalejším dílem Stvořitele. I praotec Abraham věnoval místu posledního odpočinku své ženy Sáry náležitou péči. /Gn 23. kap... celý článek

 

III. Tahara - očištění

(09. 05. 2009 11:04)

Tahara a tachrichin; dosl. „Očista, očištění“. Rituální umytí a příprava mrtvého k pohřbu. Tělo je umyto ve vší cudnosti důkladně a laskavě vlažnou vodou. Halacha ani v tomto případě nenechává nic náhodě. Poté a oblečeno do bílého pohřebního roucha /heb. „tachrichin“ -- nebo též z jidd. „kitl“/... celý článek

 

II. Keria - roztržení roucha

(09. 05. 2009 11:01)

Roztržení roucha; hebrejsky „keria“ -- iyrq; Bezprostředně po úmrtí si také pozůstalí /resp. truchlící/ mají na znamení smutku roztrhnout „roucho“. S tímto prastarým projevem žalu se setkáváme téměř ve všech kulturách. A samozřejmě i v Bibli. V prvním plánu chce toto gesto symbolizovat bolest nad čímsi, co ztrácíme, a zároveň být i „označením“ navenek /něco jako naše černá páska/... celý článek

 

I. Úmrtí

(09. 05. 2009 10:53)

Bezprostředně po úmrtní následuje „kratičké vyznání víry“ -- B-h kraluje! Kraloval a bude kralovat na věky věků! Budiž požehnán Spravedlivý soudce. Lze také odříkat Š´ma Jisroel anebo (spolu s Jobem) klasickou formulka : Ha-Šem natan, Ha-Šem lakach, jehi Šem Adonaj mevorach -- čili: Pámbu dal a Pámbu vzal, budiž za to požehnán...... celý článek