Jmenný slovník N O P

PYTHAGORAS (kolem 580-500 př. n. 1. )

(15. 10. 2010 16:49)

Řecký filosof a matematik, založil v Krotonu v jižní Itálii spolek pro mravní a náboženskou obrodu, který tvořil komunitu žijící podle přísných pravidel, zabývaje se současně geometrií, matematikou a hudbou (v. Pythago-reismus). Podle Pythagora, který byl údajně zasvěcen v Egyptě, jsou čísla principy bytí a vztahy mezi nimi vyjadřují jeho harmonii: svět je harmonicky uspořádaný celek (kosmos)... celý článek

 

PSELLOS, MICHAEL KONSTANTINOS (1018 až 1079)

(15. 10. 2010 16:49)

Byzantský polyhistor, dějepisec, autor klasického démonologického spisu o druzích a činnostech démonů, který byl velmi rozšířen v období renesance (Tra-icté par dialogue de l'énergie ou opération des diables, 1577, totéž lat. De operatione daemonum, 1838). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

PRZYBYSZEWSKI, STANISLAV (1868-1927)

(15. 10. 2010 16:48)

Polský spisovatel, píšící také německy, autor charakteristických dekadentních románů (z nichž mnohé vyšly v čes. překl.), který měl velmi blízko k satanismu a okultismu. Pověstná v tomto smyslu byla zejména jeho díla Totenmesse (1893; čes. Černá mše, 1919) a Vigilie (1894). (Čes.: Království bolestné, 1923; Satanova synagoga, 1911.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

PORTA, GIAMBATTISTA DELLA (1538-1615)

(15. 10. 2010 16:47)

Velký italský renesanční učenec, jeden z teoretiků fyziognomie a znalec přírodní magie. Své znalosti o tomto oboru uložil do čtyřsvazkového díla Magia naturalis (franc, překl. 1571). Dále se zabýval teorií korespondencí a signatur a v tomto rámci také výše uvedenou fyziognomií lidského obličeje, který srovnával s výrazem různých druhů zvířat. Napsal dále Phytognomoni-ca (8 sv. 1608). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

POSTEL, GUILLAUME (1510-1581)

(15. 10. 2010 16:47)

Francouzský učenec a znalec kabaly a hermetismu. Z pověření krále cestoval po Orientě, aby vyhledával vzácné rukopisy. Je autorem významného díla Absconditorum a constituti-one clavis (1546 - nové vyd. Clef des choses cachées, 1975). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

PLOTIN (205-270)

(15. 10. 2010 16:46)

Řecký filosof pocházející z Egypta, kde v Alexandrii byl žákem proslulého Ammonia Sakka. Výrazný představitel neoplatonismu. Rozvinul učení o světové duši jako emanaci světového ducha. Jeho život se vyznačoval krajním spiritualismem. Jeho hlavním dílem jsou Enneady (něm. vyd. Plotin, Enneaden, 2 sv. 1905). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

PICO DE LA MIRANDOLA, GIOVANNI (1463 až 1494)

(15. 10. 2010 16:46)

Italský renesanční filosof, který se jako znalec orientálních jazyků dostal v rámci neoplatonských vlivů ke studiu kabaly a hermetismu. Obhajuje nauky „pohanských filosofů" musel uprchnout do Francie, ale na přímluvu Lorenza de Medici se vrátil do Florencie, kde pak působil na Platónské akademii. Byl především znalcem kabaly a magie, kterou pokládal za „nejvznešenější přírodní vědu", ale rozhodným odpůrcem astrologie. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

PÉLADAN, JOSEPHIN (Sar Mérodac; 1850-1915)

(15. 10. 2010 16:45)

Francouzský spisovatel-dekadent, autor cyklu La déca-dence latine, v němž exaltovaně odsoudil moderní dobu. Vydával se za zasvěcence zaujímaje excentrickou pózu „mága", založil řád Rose-Croix-Catholique, který měl jen krátké trvání (tento kroužek umělců vznikl po roztržce s řádem Rose-Croix-Cabbalistique). (Česky vyšlo jeho Umění stati se mágem, 1920, a několik románů.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

PERNETY, ANTOINE DOM (1716-1801)

(15. 10. 2010 16:45)

Původně učený benediktinský mnich, který po studiích hermetických věd založil r. 1766 spolek Illuminé ď Avignon, pěstující hermetismus. Musel však emigrovat do Pruska, kde se stal v Berlíně členem Pruské akademie věd, zaměstnán jako císařský knihovník. R. 1783 se vrátil do Francie. Napsal velmi informativní Dictionnaire my-tho-hermétique (1758), který vychází i v novějších vydáních. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

PHILIPPE (Niziér-Anthelme Vachod, zvaný Mistr Phi-iippe; 1849-1905)

(15. 10. 2010 16:45)

Prostý francouzský léčitel, původním povoláním řezník, který měl úzké styky s Papu-sem, s nímž byl pozván k carskému dvoru (ruský car mu při té příležitosti propůjčil titul doktora medicíny). Papus jej pokládal za svého „mistra". Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

PATANJALI (žil ve 2. stol.)

(15. 10. 2010 16:44)

Indický filosof-teosof, autor známých Suter o józe, díla, v němž je ve 194 výrocích podána nauka o józe. Soudí se však, že toto dílo, jak je dnes známo, není jen prací Patanjaliho. (Patanjali: Die Wurzeln des Yoga. Die klassische Lehrspriiche des Pa-tanjali - die Grundlage aller Yoga-Systeme, Miinchen 1976; čes. Patadžaliho výroky o jogu, 2. díl spisu Swami Vivekananda Radža joga, Praha 1925.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

PASQUALLY, MARTINEZ DE (1727-1774)

(15. 10. 2010 16:44)

Francouzský esoterik portugalského původu, svobodný zednář, zakladatel hermetického řádu Elus Cohen (Chrám vyvolených kohenů, tj. vyšších kněží) a především praktikující teurg. Po roztržkách s některými zednářskými lóžemi odešel do San Dominga, kde zemřel. Měl řadu žáků, mimo jiné Willermoze a Saint-Martina, který byl jeho osobním tajemníkem, ale posléze jeho učení pro riziko teurgických praktik opustil a vytvořil učení vlastní (v. Martinismus)... celý článek

 

PAPUS (Gérard Encausse; 1865-1916)

(15. 10. 2010 16:42)

Francouzský lékař, duchovní žák Eliphase Léviho (v.), který je právem označován za největšího popularizátora téměř všech okultních nauk. Věnoval se prakticky magii a napsal její obsáhlou učebnici (3. vyd. Traité méthodique de magie pratique, 1937; čes. již 1905, podruhé ve 2 sv. 1920 jako Základové praktické magie). Zabýval se herme-tismem, ale také teosofií a jinými esoterickými doktrínami... celý článek

 

OUSPENSKY, PIOTR DAMIANOWICH (1878 až 1947)

(15. 10. 2010 16:39)

Ruský filosof a matematik, Gurdjevův (v.) žák, který žil převážně v Anglii. Pokusil se vytvořit ve spojení s esoterními naukami nový noetický model, tzv. „třetí organon", a nový model světa, zahrnující antro-pologická a kosmologická hlediska... celý článek

 

OSTANES (519-465 př. n. 1. )

(15. 10. 2010 16:39)

Kněz, divotvorce, eso-terik, autor hermetických spisů, z nichž nejznámější je Chrysopoeia (umění zhotovovat zlato). Podle pařížského čarodějnického papyru byl „mistrem všech mágů" a pocházel snad z Persie. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

 1 / 2  >  >>