Alchymie

ARKÁNUM

(20. 10. 2010 09:49)

Latinské slovo arcanum znamená tajemství. V hermetismu se používá ve dvojím významu: (1) ve spojení s tarotem (v.): dvaadvacet hlavních tarotových karet se označuje jako „velká arkána"; (2) ve spojení se spagyrií (v.): spagyricky zhotovené léčebné přípravky se nazývají „arkána" (tohoto termínu používal zejména Paracelsus). Hermetičtí lékaři byli proto nazýváni též „arkanisté" nebo „arkanologové"... celý článek

 

UNUS MUNDUS (Lat. jeden svět.)

(20. 10. 2010 09:47)

Alchymisté tímto výrazem označovali jednotu světa, existující jako jednota protikladů, která se v našem vědomí odráží jako fenomenální odlišnosti věcí a jevů, jako rozdíl mezi materiálním a duchovním atd. Svět se vyvíjel z jakési prapodstaty její postupnou diferenciací, která je naznačena v Paracelsově pojetí vztahu makrokosmu a mikrokosmu. Toto pojetí jednotného světa není specifikem hermeíismu: zhruba stejné pojetí podal filosof H... celý článek

 

TURBA PHILOSOPHORUM (Lat. Brána filosofů.)

(20. 10. 2010 09:46)

Latinský název starého alchymistického spisu, který A. E. Waite přeložil do angličtiny pod poněkud volným názvem Sněm filosofů. Jedná se o nejstarší latinsky psaný traktát o alchymii, který ve formě rozhovorů podává základy alchymie, jak se utvářely kolem r. 1100 po Kr., zejména pod vlivem řecké a arabské alchymie. Autor díla není znám a Waite soudí, že originál byl napsán pravděpodobně v hebrejštině nebo v arabštině... celý článek

 

TRANSMUTACE (Z lat. transmutatio přeměna.)

(20. 10. 2010 09:45)

Pojem, kolem něhož se koncentruje celá alchymie (v.); ta je v podstatě naukou o přeměnách; v užším smyslu o přeměnách obyčejných kovů v ušlechtilé kovy stříbro a zlato, v antropologickém smyslu o duchovní přeměně člověka. Alchymicky pojatá fyzická transmutace má racionální jádro: také chemické prvky jsou složené substance a mohou se přeměňovat jedny v druhé... celý článek

 

THEATRUM CHEMICUM

(20. 10. 2010 09:37)

Proslulý sborník alchymických traktátů, sestavený E. Zetznerem a vydaný latinsky r. 1659. Sborník má šest dílů a obsahuje významné alchymické spisy, jako např. G. Dornea C lavis totius philosophiae chemicticeae (v němž je zahrnuta též Physica Hermetis Trismegisti), B. Trevisana De chemico miraculo, quid lapidem philosophiae appelant, anotace D. Zacharia k dílu Nicolase Flamela Brève compendium de mineralibus Alberta Magna, R... celý článek

 

SYMBOL

(20. 10. 2010 09:36)

Pojem odvozený z řec. slova „symbolon" nebo „symbalein", což znamená směs nebo sloveso smísit. Vyjadřuje se tím, že symbol, tj. nějaký předmět nebo obraz, je ve spojení s něčím, nebo přesněji, že něco zastupuje. Znamená to, že svými vlastnostmi vyjadřuje něco podstatného z toho, co zastupuje, co symbolizuje, a užívá sé ho proto, že podstaty některých věcí jsou těžko vyjádřitelné slovy. Tak např... celý článek

 

SPAGYRIE

(20. 10. 2010 09:31)

V termínu spagyrie se uplatňují dvě řecká slova: „spao", které znamená „vytahovat" (extrahovat), a „ageiro", které znamená sbírat, spojovat v pojmu je tedy obsažena základní alchymická zásada „solve et coagula" (odděluj a spojuj). V tomto smyslu je spagyrie vlastně jakousi praktickou fyzickou alchymií a základnou hermetického lékařství. Jejím cílem je totiž sestavování spagyrických přípravků, esencí nebo arkán (v. Arkánum) z tzv. kvintesencí, tj... celý článek

 

SMARAGDOVÁ DESKA (Lat. Tabula smaragdina)

(20. 10. 2010 09:30)

Základní dogmata hermetismu jsou obsažena v tezích tzv. Smaragdové desky, která je údajně dílem staroegyptského boha Thovta, nazývaného Řeky Hermes Trismegistos (Hermes Třikrát mocný), a která byla podle legendy nalezena v jeho hrobě. O skutečném původu Smaragdové desky existuje ovšem řada dohadů (J. Ruska 1926). Originál je v arabštině, avšak existuje několik variant jejího textu (E. J. Holmyard 1920)... celý článek

 

QUINTA ESSENTIA (Lat. pátá esence, tj. podstata.)

(20. 10. 2010 09:27)

Vedle čtyř podstatných látek, vyjádřených termíny živlů, rozlišoval Aristoteles ještě pátou podstatnou látku, jíž rozuměl éter. Pojem se též označuje slovem kvintesence a rozumí se jím podstata nějaké věci vůbec. Ve spagyrii se např. kvintesencí nějaké látky rozumí výtažek z této látky, obsahující její podstatu (u rostlin nějaký éterický olej). V alchymii se tímto termínem někdy označoval také alkohol... celý článek

 

MATERIA PRIMA

(20. 10. 2010 09:23)

(Latinsky „prvotní hmota".) Ústřední pojem alchymie (v.) a současně jedno z jejích největších tajemství, neboť co bylo prapůvodní hmotou, resp. její podstatou, je stále předmětem dohadů. Z této prvotní hmoty vychází alchymistický proces přeměny kovu obyčejného ve zlato, resp. přeměny člověka ve vyšší duchovní bytost, alchymistické „magistérium Slunce"... celý článek

 

MAGISTÉRIUM

(20. 10. 2010 09:22)

Termín vyjadřující v alchymii tajemství procesu přípravy „filosofického kamene" (v. Kámen mudrců), resp. „filosofický kámen" sám. Často používán ve spojení Magisteriurn soli (Tajemství slunce). Proces měl dvanáct fází a končil získáním „filosofického kamene" ve formě prášku nebo tinktury, které sloužily k proměně obyčejných kovů ve zlato a jako elixír života (v.). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

KÁMEN MUDRCŮ

(20. 10. 2010 09:22)

Ústřední pojem alchymie (v.), neboť vyjadřuje nejvyšší cíl alchymického umění. Byl též nazýván „kamenem filosofů" (Lapis philosophorum), „poslední hmota" (Ulíima mateři a) či jinak. Je to konečný produkt tzv. Velkého díla (Magnum opus), případně Magisteria Slunce a existuje ve formě červeného prášku (resp. zrnek nebo granulomů) či tinktury... celý článek

 

HERMETICKÁ SVATBA

(20. 10. 2010 08:33)

Podle Fulcanelliho jde o spojení dvou těl, z něhož vzniká „nebeská rosa". Latinské slovo „ros" pro rosu má etymologickou příbuznost se slovem „rosa", latinsky růže, a bratrstvo Rosae Crucis (v. Rosekruciáni) bylo nazýváno také Fraternita s Rosis Cocti (Bratrstvo sražené rosy), což poukazuje na esoterní souvislost, resp. esoterní význam rosy. V řecké mytologii vystupují tři nymfy: Aglauros (rosa země), Pandrosos (rosa nebeská) a Hersé (rosa oblačná)... celý článek

 

ENOCHIÁNSKÝ JAZYK

(20. 10. 2010 08:32)

(Též „andělský jazyk".) Vynikající anglický magik John Dee (15271608) evokoval tzv. „vyšší inteligence" a získal od nich „enochiánský jazyk", který je klíčem magických evokačních formulí. Je to nesrozumitelný jazyk, v němž zaznívají drsné zvuky řeči předhistorických dob, je však považován za prvotřídní klíč k magickým evokacím a invokacírn zejména... celý článek

 

ENCHIRIDION PAPEŽE LVA

(20. 10. 2010 08:31)

Obecně vzato je enchiridion příručka obsahující základní poučky o něčem. Enchiridion papeže Lva je název magického grimoáru (v.), vydaného poprvé v Římě r. 1523, který obsahuje sbírku magických modliteb. Byl vydáván za dar císaře Karla Velikého papeži Lvu (odtud název). Obsahuje též „sedm tajuplných modliteb", které jsou odvozeny z katolického manuálu Rituále Romanorum... celý článek

 

 1 / 2  >  >>