Obce

Kolinec

Kolinec

26. 09. 2016 21:11

Fotogalerie hřbitova (25.9.2016 Tomáš Plesinger)

Obec v Čechách, 110 km JZ od Prahy, 15 km JV od okr. města Klatov. Už ve 13. stol. byl Kolinec městečkem.
Údajně už r. 1519 žily v Kolinci 4 žid. rodiny, stejný počet rodin je doložen r. 1654 a r. 1724. Před polovinou 19. stol. zde bydlelo 16 rodin, po polovině století počet žid. obyvatel klesal. R. 1921 žilo v Kolinci už jen 20 osob žid. vyznání, r. 1930 pouze 4 osoby. ŽNO (ustanovená snad koncem 18. stol.) byla pravděpodobně počátkem 20. stol. připojena k ŽNO Klatovy.
Malá žid. čtvrť bývala J od náměstí, Z od zámku, mezi ulicí vedoucí do Ujčína a ulicí vedoucí do Hrádku. V 1. pol. 19. stol. zde bylo až 8 žid. domů: některé jsou v přestavbách dochovány.
Rokokově-klasicistní synagoga z konce 18. nebo počátku 19. stol. stávala uprostřed žid. čtvrtě. R. 1931 vyhořela a byla zbořena. Na jejím místě je obchodní dům.
Hřbitov 200 m JV od žid. čtvrte a od náměstí, na příkrém svahu nad silnicí do Hrádku. Založen údajně v 1. pol. 14. stol., nejstarší nalezený náhrobní kámen (dnes nezvěstný) prý pocházel z počátku 16. stol. Hřbitov je doložen v 1. čtvrtině 18. stol., rozšířen r. 1803 a 1834. Nejstarší čitelný náhrobek z 1. pol. 18. stol., pohřby do r. 1939. Cenný hřbitov s náhrobky barokního typu.

25.9.2016
Jeden z nejhezčích hřbitovů. Není lehké ho nalézt - ukrývá se ve svahu za rodinnými domy v lese. Pravděpodobně k němu vede cesta, ale ne ve směru, ze kterého jsem k němu šel. Hřbitov udržován, zeď též v dobrém stavu. Náhrobky čitelné s květinovou dekorativní výzdobou, velmi častou v tomto kraji.

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět