Obce

Dlouhá Ves

Dlouhá Ves

24. 09. 2009 16:17

Fotogalerie (4.8.2009 Marcela Horvátová)

Též Stará Dlouhá Ves, v něm. pramenech Langendorf, Altlangendorf. Ves v Čechách, 115 km JZ od Prahy, 27 km JV od okr. města Klatov.

Židovské osídlení pocházelo snad z 2. poloviny 17. stol. R. 1702 židé tvořili 6 % obyvatel vsi, v letech 1724-1811 tu žilo průměrně 19 rodin, r. 1849 už 35 rodin (210 osob), později se židovské obyvatelstvo stěhovalo do měst. R. 1880 žilo v Dlouhé Vsi ještě 52 osob židovského vyznání (7 %), r. 1900 už jen 28 osob (3 %), r. 1930 pouze 8 osob (necelé 1 %). ŽNO doložená od 1. čtvrtiny 18. stol. byla po r. 1890 připojena k ŽNO Kašperské Hory.
Židovské domy (r. 1837 patřilo židovským vlastníkům nejméně 26 domů) byly soustředěné v centru vsi, mezi hospodářským dvorem a katolickým kostelem, kde tvořily většinu zástavby. Některé jsou v přestavbách dochovány.

Cenná klasicistní synagoga, umístěná při hlavní ulici, vyhořela r. 1937 a byla zbořena.

Hřbitov 300 m JV od katolického kostela. Existoval už v 1. čtvrtině 18. stol., nejstarší čitelný náhrobek z r. 1742, pohřby do 30. let 20. stol. (v nové době především z Kašperských Hor). Nacisty byl hřbitov zcela zničen a náhrobky odvezeny, ale r. 1945 byly historické kameny vráceny a hřbitov částečně rekonstruován. Dnes neohrazený hřbitov s prostými náhrobky barokního a klasicistního typu. Pohřben je tu mj. 105letý Mathias Kraus (1751-1856), který byl J. K. Tylovi předlohou pro postavu ž. Ezechiela ve hře Tvrdohlavá žena.

Zdroj: Fiedler, Jiří - Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer, Praha 1992)
 

zpět