ELIXÍR

(20. 10. 2010 08:31)

Alchymistický termín pro kámen mudrců (v.) připravený v tekuté podobě jako všelék (tzv. panacea) a prostředek k omlazování a prodlužování života. U Indů tzv. soma (v.). Ve starověku a středověku byl často zaměňován s afrodisiaky (prostředky stimulující libido a pohotovost k sexuálnímu aktu), protože sexuální potence byla brána jako ukazatel vitality... celý článek

 

CORPUS HERMETICUM

(20. 10. 2010 08:30)

Soubor hermetických spisů, jichž původ spatřují hermetikové ve starém Egyptě a připisují je legendárnímu Hermu Trismegistovi (Třikrát mocnému Hermovi, což je řecké pojmenování egyptského zasvěcence Thovta). Jiní badatelé se domnívají, že tyto spisy které jsou různě uspořádává"' ny jsou sbírkou řeckých textů z II. a III. stol. po Kr. a že jsou produktem řeckoorientálního synkretismu z doby římského císařství... celý článek

 

CADUCEUS (Též Merkurova nebo Hermova hůl.)

(20. 10. 2010 08:27)

Symbol, který tvoří dva hadi obtáčející hůl směrem vzhůru. Objevuje se již ve starém Egyptě a vyjadřuje základní povahu astrálního světla (v.), jeho polarizaci ob a od (v.). E... celý článek

 

AZÓTH

(20. 10. 2010 08:24)

Alchymistický termín převzatý z arabštiny, jímž byl označován oživující princip, ztotožněný někdy s Merkurem (rtutí). Podle jiných autorů je to uměle vytvořené slovo z prvního a posledního písmene abecedy (AZ). Eliphas Lévi jej nazývá „tajemným agens velikého díla" a chápe jej jako „zmagnetizovanou elektřinu". Ztotožňuje jej s hebrejským termínem „od" (v.) a s astrálním světlem (v... celý článek

 

ANIMA MUNDI

(20. 10. 2010 08:21)

Latinsky duše světa, pojem vyjadřující u Paracelsa a G. Bruna jejich panpsychismus, tj. názor, že vše existující je oduševnělé, každá entita jsoucna má svou „duši", a tedy i svět jako celek má duši. Nejdůslednějšími panpsychisty byli alchymisté, kteří věřili v duši kovů, minerálů a rostlin. V hermetisrau souvisí pojem „anima mundi" s astrálním světlem (v.)... celý článek

 

ANDROGYN

(20. 10. 2010 08:20)

Oboupohlavní jedinec, vystupující často jako symbol v alchymii v obrazu bytosti, která je z poloviny muž a z poloviny žena. Naproti tomu hermafrodit je jediná bytost s mužskými a ženskými genitáliemi. Platon ve svém Symposiu uvádí, že to byl původní stav člověka a že teprve později došlo k rozdělení na muže a ženu. V lásce pak spatřuje věčnou touhu po opětném spojení. V alchymii je androgyn reprezentován často též tzv. Hermovou holí (v. Caduceus)... celý článek

 

ALKAHEST

(20. 10. 2010 08:19)

Alchymistický termín pro roztok, jehož se užívalo jako univerzálního rozpouštědla, čímž Paracelsus a van Helmont rozuměli substanci, která rozkládá látky a odděluje v nich jejich pralátku (v. materia prima). Jiný název pro totéž byl azoth. Alkahest či azoth oddělením prvotní hmoty „činí těla červenými, tj. vzbuzuje v nich spočívající oheň, oduševňuje je a koaguluje"... celý článek

 

ALEGORIE

(20. 10. 2010 08:12)

Slovo pochází z řečtiny a znamená jinotaj nebo vyjádření něčeho, např. abstraktní ideje, obrazem. Příkladem je alegorie spravedlnosti, vyjádřená postavou ženy držící v jedné ruce váhy, v druhé meč a mající zavázané oči. Alegorie však mohou být vyjadřovány též slovy, která podávají plastický obraz něčeho (např. Ezopovy a La Fontainovy bajky)... celý článek

 

ABRAMELINOVA KNIHA O MAGII

(20. 10. 2010 08:10)

Dílo o „posvátné magii", připisované židovskému kabalistovi Abra-hamovi z Wormsu, původně rukopis na pergamenu z r. 1387, uchovávaný v pařížské knihovně Arsenalu. Odtud je do angličtiny přeložil a vydal S. L. MacGregor Mathers r. 1898. Později vyšlo také německy (1957) a francouzsky s komentářem R. Ambelaina (1975). Dnes je toto dílo pokládáno za nejúčinnější veřejně přístupný magický rituál a návod k velmi nebezpečné praxi... celý článek

 

USIR (OSIRIS)

(15. 10. 2010 20:46)

Usir (řecky Osiris) byl jednou z nejvýznamnějších postav egyptského „panteonu“ bohů. Jeho životopis, jak tomu nebylo rozhodně u všech egyptských božstev, byl Egypťany dopodrobna zpracován a seznamuje nás tak s bohem, jenž i přes své božství a nadpozemskost, zůstává ve své podstatě lidským, též s bohem který zažívá, spolu se svou rodinou a dalšími bohy, osudy, které poukazují na důležité hodnoty pro obyčejný lidský život, představuje nám dobro i.. celý článek

 

THOVT

(15. 10. 2010 20:45)

Thovt byl bůh moudrosti a učenosti nebo také písma a řeči. Thovt, někdy označován jako Thot (z řečtiny), byl také bohem lékařství i kouzelnictví ztělesněný v podobě ibise nebo paviána. Můžeme se také setkat s vyobrazením muže s ibisí i paviání hlavou, někdy s královskou korunou a srpem měsíce. Podle některých staroegyptských legend byl prvním vládcem na světě a opravňoval mrtvé ke vstupu do podsvětí... celý článek

 

FRANTIŠEK Z ASSISI

(15. 10. 2010 20:44)

František, jeden z nejvýznamnějších a nejmilovanějších světců, byl synem bohatého obchodníka s látkami v umbrijském Assisi. Jako mladík byl rozmařilý a lehkovážný. Když mu bylo dvacet let, vypukla válka se sousední Perugií a František upadl do zajetí. Po propuštění se vrátil ke starému způsobu života, ale ten ho lákal čím dál méně a méně. František se stále více zajímal o nemocné a chudé... celý článek

 

ZOSIMOS (žil ve 4. stol. př. n. 1.)

(15. 10. 2010 18:57)

Nejznámější řecký alchymista alexandrijského období, identický patrně se Zosimem z Panopolisu. Jeho velmi ceněné spisy obsahují neoplatonské a mýtické prvky a jsou podány řečí „snových vizí" (C. G. Jung se v r. 1954 tyto obrazy pokusil identifikovat v jazyce analytické psychologie). Zosimovo dílo obsahuje již prvky spirituální alchymie... celý článek

 

ZACHAIRE, DENIS (1510-?)

(15. 10. 2010 18:57)

Francouzský alchymista, jeden z těch, kterému se podařila transmutace olova ve zlato (v Pau 1542) a „živého stříbra" ve zlato (v Pâques 1550). Pobýval ve Francii, Německu a Švýcarsku. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

ZOROASTER (též Zarathustra; žil v 6. stol. př. n. 1.)

(15. 10. 2010 18:57)

Perský esoterik s pověstí mága, tvůrce dualistického ná-boženského systému, tzv. zoroastrismu (v.), perského esoterismu, který je obsahem Avesty. Různí badatelé určují období Zoroastrova života různě (Plutarch je klade do doby pěti tisíc let před trójskou válkou). Zdroj: Nakonečný M.: Lexikon magie, Praha 2001 Patří k velkým postavám světových náboženství podobně jako Ježíš, Buddha, Konfucius či Mohamed... celý článek

 

<<  <  2 / 18  >  >>