Kabalistické spisy

ספר הרזים

27. 05. 2009 09:01

Sefer ha-razim. Text z talmudických dob pod silným vlivem helénismu. Užívá magické praktiky blízké tradiční západní magii.
Prozatím nabízím jen část:

ספר הרזיםזה ספר מספרי הרזים שנתן לנוח בן למך בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן בן אנוש בן שת בן אדם, מפי רזיאל המלאן בשנת ביאתו לתבה לפני כניסתו. ויכתבהו באבן ספיר באר היטב וממנו למד מעשה פלאים ורזי דעת וערכי בינה ומחשבות ענות ועשתונות עיצה לעמוד על חקר מעלות מרומים ולשוטט בכל אשר בשבעה מעונות ולהיסתכל בכל המזלות וליתבונן במנהג חמזלות ולבאר חקרי לבנה ולידע מסילות עש כסיל וכימה ולהגיד מה שמות שוטרי כל רקיע ורקיע וממלכתן ובמה יצליחו לכל דבר ומה שמות משרתיהם ומה יתנסך להס ואי זו היא עונה תשמש להם לעשות כל חפץ כל הקרוב אליהם בטהרה.

לידע ממנו מעשה מות ומעשה חיים להבין הרע והטוב לחקור עיתות ורגעים, לידע עת ללדת ועת למות עת למכה ועת לרפואה. לפתור חלומו וחזיונות לעורר קרב ולהשקיט מלחמות ולמשול ברותות ובפגעי לשלחם וילכו כעבדים. להביט בארבע רוחות הארץ להיות מחוב כי בקול רעמים לספר מה מעשה ברקים. להגיד מה יהיה בכל חודש וחודש לעמוך על עסק כל שנה ושנה. אם לשובע אם לרעב אם לתבואה אם לבצורת אם לשלום אם למלחמה. להיות כאחד מן הנוראים ולהשכיל בשירי מרום, ומחכמת רזי הספר הזה למד נח והשכיל לעשות עצי גופר תבה ולהיסתר משטף מי המבול להביא עמו שנים שנים ושבעה שבעה ולהכניס, מכל אכל ומכל מאכל, ויתנהו בארון זהב ויבאהו תחילה לתבה לידע ממנו עיתות יום ולחקור ממנו עיתות לילה ובאיזו עונה יעמוד להפיל שוועה, וכיצאו מן התבה בו היה משתמש כל ימי חייוובעת מותומסרו לאברהם ואברהם ליצחק ויצחק ליעקב ויעקב ללוי ולוי לקהת וקהת לעמרם ועמרם למשה ומשה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים לחכמים וכן כל דור ודור עד שעמד שלמה המלך וניגלו לו ספרי הרזים והשכיל למאד בספרי בינה ומשל בכל חפצו בכל הרוחות והפגעים המשוטטים בעולם ואסר והתיר ושלח והביא ובנה והצליח מחוכמת הספר הזה, כי הרבה ספרים נמסרו בידו וזה נמצא יקר ונכבד וקשה כולם. אשרי עין תביט בו אשרי אוזן תסכית חוכמתו כי בו שבעת הרקיעים וכל אשר בהם. ממחנותם נלמד להשכיל בכל דבר ולהצליח בכל מעשה לחשוב ולעשות מחוכמת הספר הזה.הרקיע הראשון

שם הרקיע הראשון הנקרא שמים בו מחנות מליאים חמה ושבעו כסאות מוכנים שם ועליהם שבעה שוטרים יושבים ומקיפים להב מחנות מזה ומזה ונשמעים לבני אדם בשעת עסקם לכל הלמז לעמוד לנסך לשמתם ולהזכירם באותתם בעונה הנשמעת להצליו מעשה כל מחנות המלאכים האלה שבעה שוטרים האלה מושליב לשלחם לכל חפץ לרוץ ולהצליח.

אלה שמות שבעה השוטרים היושבים על שבעה כסאות שם הראשו אורפניאל ושם השני תיגרה ושם השלישי דנהל ושם הרביעי כלמיי) שם החמישי אסימור שם הששי פסכר שע השביעי בואל. וכלם נוצר מאש ומראיהם כאש ואשם מלהטת כי מאש יצאו ולא יצאו בלו רשות לעסק דבר מעשה עד יצא להם אומר מפי שבעה השוטריו יושבי כסאות המושלים עליהם כי תחת חפצם הם וברשותו יתהלכוו. וכל אחד ואחד מהם עומד על מלאכתו מועדים למהו בכל אשר ישולחו אם לטוב אם לרע אם ליותר אם למחסור או למלחמה אם לשלום. וכולם קרואים בשמות מיום נוצרו.

[ואלה שמות שבעה המחנות המשרתים לשבעה השוטרים כי כל מחנה אחת לאחד מן השוטרים.

מחנה א, ואלה שמות מלאכי מחנה הראשון המשרתים את אורפניאל:] בומדי דמנא אנוך אלפי אמוך קטיביא פטרופי גמתי פאאור נרנתק רקהתי אורנה מאות פרוכה אקילאה תרקויה ברוק סחרורא אתנני גילאן תכת ארנוב אשמי יוצש כפון כרבי גירשום פריאן ששמע אבבא נתנאל אראל אניף תרואור עבדיאל יוום אלון מואל ללף יחספת רחגל רומאפי יכתי ארניאל פובון כדיאל זכריאל אגדלן מיגאל גאופר כרתה כילדה דיגל אלנו תירלי סבלה אביאל אל כסיל סיקמה אשבה יותנה ראלכה חליאן אפתיאל תיאמיאל אלאל נתיאל אפיכה תלגיאל נענה אסתיאל.

[… והזכיר שם המלאכים המשרתים לפניו שבעה פעמים ואמר כך מבקש אני פלוני בר פלונית מלפניך שתצליח ע"י רפואה של פלוני בר פלונית וכל אשר מבקש לרפואה אם בכתב אם] בשאילה. וטהר עצמך מכל טומאה ונקה בשרך מכל זמה ואז תצליח.

מחנה ב, ואלה שמות מלאכי מחנה השנית המשרתים את תיגרה: אכסתר מרסום ברכיב כמשו אשטיב כריתאל אדיר גבא אקרבא אנבור כביר תילה בריתור תרטם נטפיאל פריאל תרוחון שלהבין אשלבא משתוב גרחתא חגרא איטמיאל חגל לגח מניתיאל תנימיאל איכרית אבריתא רכילאל חשתך פפתש אסתירוף אודיאל אשביר מלכיאל ארוש דשווא המך תרגח זמבות הצניפלפת שווא אשפור ארק קנומיאל נהיאל גדיאל אדק ימומיאל פרוג דחגיאל דגריאל אגריאל ארונור דונרניא דלכת תבל תליאל אליאל מותאר אלפיאל פיתפרא לפום אור טמר אדליאל אסטורין אזותי איסטורטי דאובית ברגמי דמומיאל דיגרא אביבאל פרוטיאל קומיאל דגוגרא דלגיאל פדותיאל.

אלה המלאכים המלאים אף וחימה וממונים על כל דבר קרב ומלחמת ונכונים להצר ולענות עד מות לאיש ואין בם רחמים כי אם ליקום ולהפרע ממי שנמסר בידם. ואם ביקשתה לשלחם על שונאך או על בעל חובך או להפוך אנייה או להפיל חומה בצורה או לכל עמק אויביך להשחית ולהרע. בין שתרצה להגלותו ובין להפילו במיטה ובין להכהות מאור עיניו בין להאסירו ברגליו בין להצר לו לכל דבר. קח בידך מים מן שבעה מעיינות בשבעה לחדש בשבע שעות ביום בשבע נבלי חרש שלא נכנסו באור ואל תערבם ביחד אלה עם אלה ותניחם תחת הכוכבים ז' לילות ובלילה השביעית קח לך פיאלין של זכוכית לשם אויביך ושפוך המים לתוכה ושבור - כלי החרס והשלך לארבע רוחות השמים ותאמר כן כצד ארבע רוחות: ההגרית החונה ברוח מזרח, שרוכית החונה ברוח צפון, עולפה החונה ברוח מערב, כרדי החונה ברוח דרום''קבלו נא מידי בעת הזאת שאני משליך לכם לשם פלוני ב' פל' לשבור עצמותיו ולכתת כל איבריו ולשבור גאא עאו כשבירת נבלי החרש האילו ולא תהיה להם רפואה כמו שאין רפואה לנבלי חרס אילו, וקח פיאלין שלמים וזכור. עליה שמות המלאכים האלה ושם השוטר הוא תיגרה ואמור כך: מוסר אני לכם מלאכי אף וחימה את פל' ב' פל' שתשנקו אתו ותשחיתו אתו ואת מראיהו ותפילוהו במיטה ותחסרו הונו ותפירו מחשבות לבבו ותפיחו רעיונו ודעתו ויהיה נחסר והולך עד שיגיע למות, ואם תבקש להנלותו אמור כן: שתגלוהו ותנדוהו מבניו וביתו ולא יותר לו כלום, ואם בעל חובך הוא אמור כן: שתימתמו את פיו ותבטלו עצתו ולא יעליני במחשבתו ולא יביאיני לתוך דברי פיו ושאהיה עובר לפניו לא יראיני בעיניו, אם על אנייה אמור כו: משביע אני עליכם מלאכי קצף ומשחית שתעמדו על אנייה שלאיש פלו' בן פלו' ולא תניחוהו לפרוש ממקום אחד ולא יבא לה רוח מנהג ותביאוהו אל הים ותגעשוהו בתוכו ולא ימלט ממנה לא אדם ולא משא, ואם להפיל חומה בצורה אמור כן: משביע אני עליכם מלאכי רגז וקצף וחמה שתבאו בכח גבורתכם ותפילו חומת פלו' בן פלו' ותגיעוה עד,עפר ויהפך כמהפכת סדום ועמורה ואל תניחו לאדם להניח אבן על אבן בקומה ואם יבנה ביום יהפך בלילה. ושפוך על ארבע פנות הבית. ואם להפיל שונאך על המטה או להשחית מראהו או לכל דבר צרה שפוך את המים על פתחו. ואם להגלותו שפוך המים לארבע רוחות העולם. ואם לאסור בעל חובך השלך את המים על בגדיו. ואם להשקיע אניה השלך את הזכוכית ואת מימיה לשם האניה ולשם בעליה לתוך האניה. ואם להפוך חומה חפור לארבע פנות החומה וחלק את המים לתוכם. וכן בכל דבר ודבר עשה בטהרה ואז תצליח.

מחנה ג אלה שמות המלאכים המשרתים במחנה שלישית את דנהל אוגרבבו אובשאל ברתוביאל כלוביאל רחביאל אוהיאל כרבתון כרבא דאינוט איניך אבירם אתגלא אותות אשתנואל אשפר תגריאל אמיכאל אתדשו אוריאל ארמוד אסתון אכאל אנאור אסכירא לביאל אלעשה חסניאל למושי אדות תיוום אלפי אימיך ארגלא מיגאל אליאל מדניאל.

אלו המלאכים מודיעים את כל המחזיק בהם בטהרה מה יהיה על הארץ בכל שנה ושנה אם לשובע אם לרעב, אם גשמים ירבו או אם ימעטו ואם תהיה בצורת ואם תהיה תבואה ואם יבא חסיל ואם תהיה תחרות בין המלכים ואם תבא חרב בין גדולי המלכות ואם יפול מות בבני אדם או יסורין. ואם תבקש לידע ולהבין מה יהיה בכל שנה ושנה קח כרתיס ירטיקון וכתוב ירטיקון וכתוב בזמירנה מלנון כל דבר ודבר בעצמו. וקח צלוחית חדשה ותן בתוכה שמן נרדא והשלך כל הדברים הכתובים לתוכה ועמוד כנגד השמש בעת צאתה מחופתה ואמור : משביע אני עליך השמש המאיר על הארץ בשם המלאכים המבינים ומבוצים חכמות וסתומות לאנשי מדע שתעשה שאלתי ותודיעני מה יהיה בשנה הזאת ואל תכחד ממני דבר. ותשביע את השבועה שלשה ימים שלשה פעמים ובפעם השלישית תביט בשמן ראה כל דבר נעלה על פני השמן הוא אשר יעשה בשנה ההיא. ואם שנים יעלו שנים תהיינה ואם שלשה יעלו שלשה תהיינה. ואחר כך תקח השמן ותדליקהו לשם המלאכים המשרתים לזו המחנה. ושאר כל הכתובים יגניזם בקיר או בחלון. וכן כל דבר תעשה בטהרה ותצליח.

מחנה ד' אלה שמות המלאכים המשרתים במחנה רביעי את כלמייה: אבריה אימרהי דמנאי אמנהר יאמנוך פטכיא טוביאל גוליאל אופרי גמתי אורניאל פריכיהו יארן לטמיאל אוריט תימוגו אנמרי אלמיניאל יכמטו סטרטו צבעקני בורתיאס רספות כרסון אמאף ופאטנא אחאל סאביאל בלקיר פכהור הסתר סתריאל אליסס חלסיאל טרספו קרסטוס מלכיאל ארדק חסדיאל אחסף אמיאל פרנוס גדיאל סביבאל.

אלה הם המלאכים המשובבים דעת המלך ורצון גדולים וראשים ומנהיגי המלכות ומנהיגים ומעטרים חן וחסד את כל העומדים לשאל מהם דבר בטהרה תעשה בזריזות ותצליח.

אם בקשתה להטות דעת המלך לידך או לשר הצבא או עשיר או שלטון או שופט של עיר או כל בני המדינה או לב אשה גדולה או עשירה או לב אשה ביופיה קח גור ארי ושחטיהו בסכין של נחשת וקבל דמו וקרע לבו ותן דמו בתוכו וכתוב שמות המלאכים האלה בדם על העור שבין פניו ומחוק אתו ביין ישן בן שלש שנים וערב בדם. וקח ג' ראשי בשמים איסטורקון ומור ושורא דמושך ועמוד לפני כוכב הנוגה נקי וטהור ותן הבשמים על האש וקח בידך הכוס שהדם והיין בו ואמור והזכר את שם השוסר ואת שמות מלאכי מחנהו פעמים אי וכי על הדם ועל היין ותאמר כנגד כוכב הנוגה השם שהוא אפרודיטי ש ומלאך חסדיאל, משביע אני עליך בשם מלאכי מחנה הרביעית המשרתים את כלמיא שתסובו אלי את מלך פלו' ולב צבאו ולב משרתיו לידי אני פי ב' פל' ואמצא חן וחסד לפניו ויעשה חפצי ושאלתי בכל שעה שאשאל ממנו. ובכלותך לדבר את השבועה כ"א פעמים הבט למעלה ואת' תראה כגחלת אש יורדת לתוך הדם והיין.

ואם בקשתה לבוא אצל המלך או לכל איש או לשופס הרחץ עצמך במים חיים וקח מן הדם ומן היין והעבר על בשרך ולב הארי שים על לבך. ואם להסב את בני המדינה קח את לב הארי וטמניהו בתוך המדינה וכתוב בציץ את השוטר ואת מחנהו ותאמר כן: אתם המלאכים הסובבים ומשוטטים בעולם הסבו את כל בני המדינה הזאת גדולים וקטנים זקנים ובחורים דלים ונכבדים ותהא עליהם יראתי ואימתי כאימת הארי על כל הבהמות וכמו שהלב הזה הוא אילם ואני מדבר כך יהו כולם נשמעים אלי ולא יוכלו לדבר כנגדי מן כל בני אדם וחוה. וטמון הלב באמצע המדינה והסתר פניך שלשה ימים ולאחר שלשה ימים תראה במדינה תן תחת כפות רגליך מן דם האריה.

אם בקשתה לאסר לב אשה גדולה או עשירה אליך קח מזיעת פניך בכלי זכוכית חדש וכתוב עליו על טס קסיטרון שם השוטר ושמות המלאכים והשלך לתוכו ואמור כך על זיעת פניך: משביע אני עליכם מלאכי חן ומלאכי מדע שתהפכו את לב פלונית בת פלונית ולא תעשה דבר בלעדי ויהא לבה עם לבי לאהבה. וקח ר''לוחית חדשה וטמניה במקום ביאתה ויציאתה. וכאשר תשוב אשה על עוללי בטנה כן תשוב אלי לאהבתי פלוניתא דא מן יומא דנן לעלם. וזה יכתוב במלאת הירח.

אלה שמות המלאכים המשרתים במחנה החמשית את אסימור: בתואר שכינתתך אדומא תקו מקפא להבא עלי עזי שכניאל כנור בנש קרבא סרך חלשיאל הרמנע עבר הוד מלכיה פרעתוף אדעת קוף מנמלך דינמור אלפנטוס דידריוך כלנה נינחיא דצנחיא מלגדם דימהן ליברנך תתקהה אפניאל זביטור דכנסור רמגדל להתקוף עלי גדגדל פרוץ מסרוץ כדיר מוס דיקנא נשר תוב דרומיאל דיראז דמולא דידיאל טעי כרם אתר עקב הונמורא אנקיו גזריאל צביאל צביודע ייקר אדות רגביאל.

אלה המלאכים הנשמעים בלילה לדבר עם הירח ועם הכוכבים ולשאול באוב ולדבר עם הרוחות.

אם תבקש לדבר עם הירח ועם הכוכבים על עסק כל דבר קח שכוי לבן וקמח סלת ושחוט את הסכוי לתוך מים חיים. ובדם ובמים גבל את הסלת ועשה ג' עוגות ותנם בשמש וכתוב עליהם בדם שם המחנה החמישית ושם השוטר ותנם שלשתן עלי שלחן עץ הדס ואמור נגד הירח או נגד הכוכבים ואמור: משביע אני עליכם שתקריבו מזל פלוני וכוכבו לכוכב פלו' ומזלו להיות אהבתו קשורה בלב פלו' בן פלו' ואמור תנו אש מאשכם בלב פלו' זה או פלונית דא ותעזוב בית אביה ואמה באהבת פלוני זה בן פלונית. וקח שני העוגות ותנם עם השכוי בצלוחית חדשה וחתום פיה בשעוה וטמא הצלוחית במקום שאין השמש עליו.

ואם לגמילות חסדים עוגה הנשארת קח אותה ופתת אותה ותן לתוך יין ישן בכוס שלזכוכית ואמור שמות המלאכים לפני הירח והכוכבים ואמור כן: משביע אני עליכם שתתנו חן וחסד ורחמים על פלוני מזיו חן וחסד ורחמים של פניכם אני פלו' בן פלו' ואמצא חן וחסד ורחמים וכבוד בעיני כל אדם. ונשב לרוח ורחוץ פניך כל שחר ט' ימים עם הייו ועם העוגה המפתת בו.

ואם תרצה לשאול באוב עמוד כנגד קבר וזכור שמות מלאכי מחנה החמישית ובידך שמן ודבש בלולים ביחד בפיאלי זכוכית חדשה ואמור כן: משביע אני עליך רוח קריפורייא החונה בין הקברות על עצמות המתים שתקבל מידי מנחה הזאת ותעשה רצוני ותביא לי לפלוני בן פלו' שהוא מת ותעמיד אותו וידבר עמי בלי פחד ויגד לי דברי אמת בלי כחד ולא אפחד ממנו ויאמר לי שאלתי שאני צריך ממנו. ויעמוד מיד ואם לאו שוב והשביע פעם אחרת עד שלשה פעמים. וכשיצא הניח לפניו הפיאלי ואחר כך דבר את דבריך ויהיה בידך שרביט של הדס. ואם בקשת להתירו הכהו ג' שביטים עם ההדס ושפוך השמן והדבש ושבור הכוס והשלך ההדס מידך ושוב לביתך בדרך אחרת.

ואם תרצה לדבר עם הרוחות צא למקום ההרוגים וקרא שם אובנית רוננית, משביע אני עליכם בשם המלאכים המשרתים במחנה החמישית ובשם השוטר שעליהם שהוא אסימור שתשמעוני בעת הזאת ותשלחו לי את רוח חגרגירות ותלך בחפצי לכל אשר אשלחה ותהיי שומעת לי בכל דבר עד זמן כך וכך. אם ראית נגדך עמוד עשן דבר דבריך ושלח לכל חפץ שתרצה.

אלה שמות המלאכים המשרתים במחנה הששית את פסכר: אזיאל ארביאל טריפון פוכבוס פסתמר לינניאל קרונידן שוכדון סלבידם עמיאל עוזיאל פניאל תרמיאל חממיאל צרמיאל ניממוס נודנייא באריבא זוננום חסטואל סדריאל הופניאון קדמיאל כפנייא ארמיאל עדמון הרמור צפליאל ספריאל קחניאל שבכיריא ארמוניס טופומוס פצציאל חטפיאל פרסומון נחליאל.

אלה הם מלאכי הגבורה האזורים כח וחייל לרוץ ממקום למקום 200 ולעוף בכל פנות העולם להביא לאדם בורח ועבד שברח או גנב שברח. קח ארבעה טסי נחשת וכתוב על כל אחד ואחד מהם שם האיש ושם אמו ושם השוטר פסכר ושם המלאכים המשרתים אותו ואמור: מוסר אני לכם מלאכי הגבורה שתאחזו את פלו' בן פלו' בכל מקום שילך ובכל מקום שהוא יושב, אם בעיר אם במדינה אם בים אם ביבשה אם במאכל אם במשתה, ותעיפו אותו כעוף המתעופף ותביאו אותו בלא רצונו ואל תעזבוהו להתמהמה רגע אחד לא ביום ולא בלילה. וקח ארבעה טסי נחשת וטמנם בד' רוחות העולם אם בעיר אם במדינה.

אלה הם המלאכים המשרתים במחנה השביעית את בואל: נוהריאל דבבאל דימתמר דבאל מחשין אאור דיאם בביתאל סרורא אהגייה פרופיאל מכסיאל עלזיאל תכורכס קרומיאל רמיאל לחסון סלחיאל אחיאל אכר אובר סרוגיאל ידואל שמשיאל שפטיאל רחביא אחמודא מרמרין אנוך אלפרט אומיגרא קרוכנס סרפיאל גדריאל ארדודא פורטניאל אגמיאל רהטיאל דיתרון חזאל פתואל גלגלא דמנצר זזיאל.

אלה הם שמות המלאכים העומדים על החלום להחכים את כל הקרב אליהם בטהרה מה החלום ומה פתרונו.

אם יקראך המלך או ראש העיר או שליט או חברך ובקשתה להודיע מחכמתך דבר לפניו אני אודיעך מה בלבך עלי ומה חשבתה עלי ומה אתה חפץ לעשות ומה פתרון חלומך תן לי זמן שלשה ימים ואודיעך כל שבליבך. וצא ביום הראשון על שפת הים או על שפת הנהר בשלש שעות בלילה והיה עטוף אסטולי חדשה ולא תאכל כל דקה ולא כל מוציא דם ולא תשתה יין וקח מור ולבונה זכה על גחלי אש בכלי חרש חדש ותן פניך על המים ותזכיר שם השוטר עם שם מלאכי המחנה ג' פעמים ואתה רואה בעמוד אש בין השמים והארץ ואמור כן: משביע אני עליך במי שמדד בשעלו מים וגער במים ונסו מפניו ועשה רוחות פורחות באויר משרתי פניו אש לוחש וגער בים ויבשהו ונהרות ישים למדבר בשמו ובאותותיו אני משביע עליך ובשם ז' מלאכי מחנה השביעית המשרתים את בואל שתודיע מה בלב פלו' בן פלו' ומה חפצו ומה פתרון חלומו ומה מחשבתו וכן בלילה השנית והשלישית. ותראה שיתגלה לך עמוד אש וענן עליה כדמות איש. שאלהו ויגד לך כל מה שאתה מבקש. ואם בקשתה להתירו השלך מן המים לשמים ג' פעמים מן הים או מן הנהר אשר אתה עומד עליו ואמור תחת לשונך: אורודי גריבאל פוסמוס סרגרי טליגוס אספדופורוס התרתי התרתי השקע ושוב לדרכך. ואמור כן ז' פעמים. וכל דבר עשה בטהרה ותצליח.

אלה הם שמות ז' רוחות המשרתים ברקיע הנקרא שמים. שלום.הרקיע השני

והרקיע השני הנקרא שמי שמים בו כפור וקטור ואוצרי שלג ואוצרי ברד ומלאכי אש ומלאכי זיע ורוחות אימה ורוחות יראה. והרקיע מלא פחד כי בתוכו מלאכים לאין חקר עשויים צבאות צבאות ועליהם שרים ושוטרים. וברקיע שנים עשר מעלות ובכל מעלה ומעלה עומדים מלאכים בכבודם ועליהם גבוה מעל גבוה ונשמעים למעשה בני אדם לכל הקרב אליהם בטהרה.

ואם בקשת לשאול דבר מכל העומדים במעלות הרקיע השני, נקה עצמך שלשה שבועים ימים מכל פרי דקה ומכל מיני דקה וגסה ומיין וממיני דגים ומכל מוציאי דם ואל תקרב אל אשה בטומאתה ועל כל נפשות מת לא תבא ואל תקרב אל צרוע ואל זב והשמך מקרי ומשכבת זרע ונצור פיך מכל דבר רע ומכל חטא וקדש עצמך מכל חטא.

מעלה ראשונה

על מעלה ראשונה עומדים אלה: אחמריאל הדריאל רציאל הסעיאל דמימיאל זבדיאל רנזיאל ענשאל כטבראל. אלה מעמדם מעלה ראשונה. עומדים באימה עסופים חימה אזורים יראה סבובים רעדה כסותם כתבנית אש פניהם כמראה ברק ופיהם לא ידום מדברים רבים וקולם לא ישמע כי מלאכתם לשתיק ולבעית ולבהיל את כל העומד כנגד מי שיקרא אליהם בטהרה.

ואם בקשת לשתיק עם רב ועצום או שליט או שופט או בני העיר או בני המדינה, קח מלא ידך אפר מתחת פאת צלם ואמור עליו למפרע ז' פעמים את שמות המלאכים הכתובים למעלה על מעלה הראשונה ואמור: מבקש אני מכם מלאכי דממה שתדמימו את כל פה ולב כל מקום זה מבני אדם וחוה העומדים לי לשום דבר רע ויצאו מפיהם טובות עלי ואצדק במשפטי ואל תתנו רשות לכל פה לדבר עלי רעה. וזרוק את האפר בין בעיר ובין במדינה בין לפני השליט ובין לפני השופט ותצדק.

מעלה שניה

על מעלה השנייה עומדים אלה: עזזיאל חננאל פצציאל ישעיאל דלקיאל ארפדא מראות ריפיפיס אמניאל נחמיאל פרזירום ענבאל. אלה מעמדם במעלה השנייה. עומדים בכח ממולאים חיל סבובים אהבה ונגדם אש בוערת ורצים ומקריבים מזלות בני אדם אלה לאלה לאהבה.

אם בקשתה לתת אהבת איש בלב אשה או לעשות איש רש לוקח אשה עשירה, קח שני טסי נחושת וכתוב עליהם שמות המלאכים האלה משני עבריהם ושם האיש ושם האשה ואמור כך: מבקש אני מכם המלאכים המושלים במזלות בני אדם וחוה שתעשו רצוני ותקריבו מזל פ'ב'פ' לאשה פ'ב'פ' וישא בעיניה חן וחסד ואל תתנו לה רשות להיות לאדם חוץ ממנו. ותן אחד בכבשן שלאש ואחד במקוה המים שלה. ועשה כן בעשרים ותשעה לחדש בכלות הירח והזהר והשמר מאשה ג' ימים ומיין ומכל בשר.

מעלה שלישית

על מעלה השלישית עומדים אלה: יהואל דעיהו אליאל ברכיאל עלי ספום פנימור אלעזר גבליאל כמשיאל אודהאל יעצאל רפפיאל פספיאל.

אלה מעמדם במעלה השלישית כי מעמדם להגעיש ולהרעיש את לב בני אדם ולהפר עצתם ולבטל מחשבותם ויראה להם ובפחד מהלכים ומראם בזעף וקשים למאד וגבורים בחיל ופחד לפניהם ורעדה מאחריהם ושואגים ומרעדים מהלכים ומרעשים וקולם כקול רעם ובידם מקלות של אש ופניהם כזיקי אש ואש יוצא מעיניהם וכלם נכונים לבטל ולהפר.

אם בקשתה לבטל ממך עצת איש גדול או מחשבת שר הצבא או עצת יורדי מלחמה או כל עצה רעה ומחשבות רעות, צא בחצי הלילה כמלאת הירח יחיד וטהור ועטוף אסטולי חדשה ועמוד תחת הירח ודבר שמות המלאכים הכתובים למעלה העומדים במעלה השלישית בשמי השמים עשרים ואחת פעמים ואמור ירח ירח הירח קרב דברי לפני המלאכים העומדים במעלה השלישית בטלו מני את מחשבת פ'ב'פ' ואת עצת לבו ואת מזמתו ויאלם פיו ממני ותאבד דעתו ותופר עצתו ויושם לבו ובכל עת שיראני ימלא עלי אהבה ויהפך לי לאוהב וכל שנאה לא יזכור לי ואמצא חן וחסד בעיניו. וכתוב המלאכים והכרקטירים האלה בטס שלכסף ותנם על לוח לבך וכל ימים שהוא עליך תצליח.

מעלה רביעית

על מעלה הרביעית עומדים אלה: צגריאל מלכיאל אונביב פגריאל ענניאל כלנמייא אומיאל מפנור כוזזיבא אלפיאל פריביאל צעקמיה כדומיאל אשמדע הודיה יחזיאל.

אלה מעמדם במעלה הרביעית. חגורים סערה וקול צעדם כקול נחשת עפים ממזרח ופונים ממערב לפילון, קלים כברק ואש סביבותם. מפרידים שינה מבני אדם ויש בהם להטיב ולהרע.

אם בקשת לשום אויבך מטורף בשינה קח ראש כלב שחור שלא ראה אור מימיו וקח ציץ פסוכרופורון וכתוב עליו אלה המלאכים ואמור כך: מוסר אני לכם מלאכי רוגז העומדים במעלה הרביעית את נפשו ואת נשמתו ואת רוחו שלפ' ב' פל' שתאסרוהו בכבלי ברזל ותקשרוהו במוטות נחשת ואל תתנו לעפעפיו שינה ולא תנומה ולא תרדמה ויהיה בוכה וצועק כיולדה ואל תתנו רשות לבן אדם להתירו, וכתוב כן ותן לתוך פה ראש שלכלב ותן שעוה על פיו וחתום בטבעת שיש עליה ארי ולך וטמניהו אחר ביתו או במקום שהוא יוצא ובא בו.

אם בקשתה להתירו העלהו ממקום שהוא טמון שם והסר חותמו והוציא הכתב והשליכהו באש ומיד הוא ישן. ועשה בענווה ותצליח.


Zdroj: Hebrew griomar
 

zpět