Liturgie - modlitby

Kiduš levana

Kiduš levana

28. 05. 2009 21:34

Kiduš levana (קידוש לבנה, dosl. „posvěcení luny“) je někdy označováno jako Birkat levana (ברכת לבנה, dosl. „požehnání luny“) a nemá nic společného s požehnáním měsíce kalendářního (Kiduš ha-chodeš), které bylo ustanoveno Sanhedrinem k přesnému stanovení dat v kalendáři. Recituje se v období od novoluní až do úplňku.

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם אשר במעמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם חק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. ששים ושמחים לעשות רצון קוניהם פועלי אמת ופעלתם צדק וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על כבוד מלכותו ועל כל משברא. ברוך אתה יי מחדש חדשים.
Rambam, Hilchot Brachot 10:16

Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž výrokem svým stvořil nebesa, a dechem úst Svých všechen zástup jejich. Zákon a dobu dal jim, by neměnili určení svého. Vesele a radostně vykonávají vůli stvořitele svého, tvůrce pravdivého, Jehož dílo jest pravdivé, Jenž k měsíci pravil, by se obnovoval a byl korunou skvostnou (povznášejícím znakem) těm, kteří pěstováni byli od počátku svého, by také oni obnovili se jako on (měsíc) a oslavovali tvůrce svého pro jméno vznešené říše Jeho. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž obnovuje měsíce!
— překlad podle siduru Sichat Jicchak

Symbolika

Kiduš levana a Kiduš ha-chodeš mají svůj původ v období Druhého Chrámu.[zdroj?] Při Kiduš levana se měsíc nevítá ani neuctívá, ale slouží jako oslava Boha, jeho stvořitele.
Měsíc svým cyklem připomíná Izrael – patnáct pokolení uplynulo od Abrahama k Šalamounovi, který dokončil výstavbu Jeruzaléma a Chrámu. Dalších patnáct pokolení uplynulo od Šalamouna k Sidkijášovi, za jehož vlády byl Chrám zničen. Počet pokolení odpovídá dvaceti devíti dnům měsíčního cyklu a stejně tak, jako se měsíc po novoluní opět rozzáří, tak i Izrael povstane pokaždé k novému životu.

Určený čas

Požehnání je třeba pronášet v období dorůstající fáze měsíce, tzn. do 15. dne lunárního kalendáře; nemá se však říkat bezprostředně po novoluní, je třeba počkat sedm dní (podle jiných pramenů stačí tři dny). Požehnání je také třeba pronášet v noci v době, kdy je měsíc viditelný na obloze.
Doporučuje se říkat birkat levana večer při Moca’ei šabat (rozloučení se šabatem, dosl. odcházení, vyvádění šabatu), kdy jsou lidé ve svátečním rozpoložení, případně na konci svátku. Není-li to však možné nebo hrozí-li, že po šabatu už nebude příhodné počasí a viditelnost, lze požehnat i v noci všedního dne. O šabatu nebo svátku samotném lze požehnat jen v krajním případě.

Forma požehnání

Je vhodné pronášet požehnání v co největším shromáždění nebo alespoň v minjanu; není-li to však možné, může se požehnání říci i o samotě.
K požehnání se připojují další modlitby a úryvky z Tanachu. V talmudických dobách bylo zvykem při Kiduš levana tančit – dnes je tento zvyk připomínán, když se lidé postaví na špičky při recitaci modlitby „Tak, jako tančím před tebou, ...“ po které následuje přání dlouhého života králi Davidovi a pozdravení „Šalom alejchem.“
Modlitba je ukončena Kadišem (pouze je-li přítomen minjan), po kterém je zvykem zazpívat pijut „Tovim me'orot,“ při kterém si zúčastnění ještě jednou společně zatančí.

 

zpět