Liturgie - modlitby

Šacharit

16. 05. 2009 23:19

Šacharit (hebrejsky: שחרית od slova שחר šachar, úsvit) neboli ranní modlitba je ranní židovská bohoslužba a zároveň nejdelší z bohoslužeb v judaismu. Podle tradice ji ustanvil Abraham (Genesis 19, 27) a později byla ztotožněna s ranní každodenní obětí (tamid) v jeruzalémském Chrámu. Podle pozdější rabínské teze v Talmudu je každodenní oběť nahrazena právě touto modlitbou (Berachot 26b).

Jednotlivé části ranní modlitby

Šacharit pro všední dny

Ranní požehnání - Birchot ha-šachar - v této části, která není součástí samotné synagogální liturgie vzdává modlící se chválu Bohu za to, že jej probudil do dalšího dne jako svobodného a bohabojného člověka. Během této části si modlící se navazuje tfilin a obléká talit. Bez těchto dvou propriet není modlitba považována za platnou.
Psukej de-zimra - aramejsky „Verše písní“ - soubor žalmů a chvalozpěvů.
Šema Jisra’el, vyznání víry, a příslušných požehnání.
Amida - tichá modlitba o devatenácti požehnání.
Tachanun - kajícná tichá modlitba, která se recituje ve dvou verzích a pouze o všedních dnech.
Čtení z Tóry v pondělí a čtvrtek, učastní se ho tři lidé.
Ašrej - dosl. „Blaze těm“, žalm 145.
Alejnu - chvalozpěv nazvaný podle úvodních slov „Nám přísluší chválit Pána všehomíra...“, závěr bohoslužby.
Žalm pro daný den v týdnu
[editovat]Šacharit pro svátky
O svátcích je šacharit delší, především pak část psukej de-zira, během které s erecitují další pasáže týkající se dne odpočinku nebo svátků. Delší je čtení z Tóry, kterého se účastní od čtyř (Roš chodeš) přes pět (poutní svátky), šest (Jom kipur) až do sedmi lidí (šabat).
Na svátky se také nenavazují tfilin, věřící oblékají pouze talit. Výjimkou je Tiš'a be-Av, kdy se na šacharit neobléká ani talit, ale obojí se oblká na mincha.

Čas ranní modlitby

Čas pro šacharit se odvíjí od jádra bohoslužby, čtení Šema, jehož čas je stanoven v Mišně jako období od rozbřesku až do konce první čtvrtiny dne. Čas pro recitaci Amidy je vymezen východem slunce a jednou třetinou dne. Nejzašší termín pro dokončení ranní bohoslužby je poledne.


Literatura:
BLAŽEK, Jiří; HOLUBOVÁ, Markéta. Sidur Adir ba-marom. Modlitební kniha pro všední dny, šabat a svátky s paralelním českým překladem a komentářem. Praha : Nakladatelství Bergman Tomáš, 2008. 676 s. ISBN 978-80-904207-0-0.
 

zpět