Svátky

Půst Prvorozených

Půst Prvorozených

08. 05. 2009 08:44

Půst prvorozených (hebrejsky תענית בכורים / תענית בכורות, Ta'anit Bechorot / Ta'anit Bechorim) se připomíná 14. nisanu, v předvečer svátku Pesach. Jedná se o zvláštní půst, kterým jsou povinni prvorození Izraele, na paměť toho, že je Bůh ušetřil, když pobíjel vše prvorozené v Egyptě (מכת בכורות).

„ Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte: »Je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil.«" Lid padl na kolena a klaněl se. Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka. “ — Bible, Exodus 12, 26-29

Samotný půst má původ až v Talmudu, respektive v jednom z menších traktátů Sofrim (21, 3), kde je řečeno, že v měsíci nisan se nepostíme (neboť je to měsíc připomínající vykoupení), leč jen prvorození na Erev Pesach.
Půst patří mezi menší, drží se od východu slunce do soumraku. Postící se recitují Anenu během Amidy.

Literatura:
NEWMAN, Ja'akov; SIVAN, Gavri'el. Judaismus od A do Z. Praha : Sefar, 1992. 285 s. ISBN 80-900895-3-4.
PAVLÁT, Leo; FIEDLER, Jiří; ŠEDINOVÁ, Jiřina a kolektiv. Židé − Dějiny a kultura. Praha : Kliment a Mrázek, 1997. 144 s. ISBN 80-85608-17-0.
SPIEGEL, Paul. Kdo jsou Židé?. Brno : Barrister & Principal, 2007. 228 s. ISBN 978-80-87029-07-7.
 

zpět