Svátky

Půst 17. tamuzu

Půst 17. tamuzu

08. 05. 2009 08:42

17. tamuz (hebrejsky שבעה עשר בתמוז, Šiva asar be-tamuz) je postním dnem, který byl ustaven na paměť prolomení jeruzalémských hradeb. Podle 2 Kr byly hradby během obléhání Nebukadnezarem prolomeny 9. tamuzu, Talmud (Ta'anit 28b) pak určuje jak datum prolomení hradeb Římany 17. tamuz.

„ Devátého dne čtvrtého měsíce, když už tvrdě doléhal na město hlad a lid země neměl co jíst, byly hradby města prolomeny. Všichni bojovníci uprchli v noci branou mezi hradbami u královské zahrady. Kolem celého města byli Kaldejci. Král se dal cestou k pustině. “ — 2 Královská 25, 3-4

Tento den byl spojen kromě obou prolomení hradeb i s dalšími významnými událostmi židovské historie:
Po zjištění hříchu zlatého telete rozbil Mojžíš desky zákona, stalo se tak 40 dní od darování Tóry (5. sivan, Šavu'ot), právě na 17. tamuz.
V době obléhání Jeruzaléma, poprvé od dob vyjití z Egypta, byly z nedostatku vhodných zvířat přerušeny pravidelné oběti v jeruzalémském Chrámu, opět na 17. tamuz.
Během povstání Bar Kochby byl 17. tamuzu byl upálen ve svitku Tóry rabi Chanina ben Teradjon, podle Josepha Flavia byl jako projev opovržení spálen toho dne svitek Tóry, ale zhruba v r. 50 n.l.
17. tamuzu byla také umístěna Diova socha do Chrámu Antiochem IV. Epifanem. Během této události mělo rovněž dojít ke spálení Tóry, tentokrát přímo svitku, který sepsal Ezdráš a který by uchováván v Chrámu jako textus receptus Tóry.
Jak je vidět, půst 17 tamuzu slouží jako opositura proti svátku Šavu'ot. Zatímco na Šavu'ot byla Tóra darována, na 17. Tamuz připadají vždy události, související s rozbitím/prolomením (jeruzalémské hradby a desky destara) nebo ničením a spálením (hradeb, Jeruzaléma a Tóry).
17. tamuzem začíná třítýdenní období smutku, které končí 9. avem. Toto období se nazývá hebrejsky ימי בין המצרים - Jamej bejn ha-mecarim, dosl. dny mezi strádáním, útiskem.
Půst 17. tamuzu je menší půst, platí od úsvitu do soumraku. Na rozdíl od Tiša Be'Av není zakázáno kromě konzumace pokrmů a nápojů nic dalšího, jako např. mytí, koupání, čištění zubů atd. Liturgie pro 17. tamuz je podobná jako pro půst Gedaljův a půst 10. tevetu. Do Amidy se přidává modlitba pro postní dny Anenu, čte se Avinu Malkenu a rovněž probíhá čtení z Tóry a haftara obvyklá pro veřejný postní den – Ex 32,11-14 a Iz 55,6-56,8
 

zpět