Tradice a zvyky

Pidjon haBen

14. 05. 2009 10:19

Pidjon HaBen (hebrejsky: פדיון הבן) je důležitý židovský rituál, který spočívá ve vykoupení (vyplacení) prvorozeného dítěte. V současnosti je stále dodržován, obzvláště ortodoxními Židy.

Zásady

Když žena porodí přirozenou cestou (vagínou) (ne císařským řezem), dítě musí být „vykoupeno (vyplaceno)“ od známého Kohena, který představuje původní kněžstvo Chrámu, za pět stříbrných šekelů nebo za pět stříbrných mincí národní měny (např. v USA - stříbrné dolary).
Pokud by žena porodila druhého syna přirozenou cestou a její první syn byl narozen císařským řezem, ani ono nebude „vykoupeno“. Prvorozený syn nebude vykoupen, pakliže jeho porod byl potratem, který se stal po třetím měsíci těhotenství. Nicméně pokud se potrat stal během prvních 40 dnů těhotenství, vykoupení je třeba. Pokud se předcházející potrat odehrál po 40 dnech, ale před tím, než plod získá charakteristické znaky, vykoupení prvorozeného je stále požadováno, ale modlitba, kterou říká otec je vypuštěna.
Omezení k prvnímu vaginálnímu porodu má původ v biblických textech týkajících se vykoupení, které říkají, že dítě, které je „Peter Rechem Imo“ nebo „otevření matřiny dělohy“, musí být vykoupeno. Toto se netýká dětí, jejichž otec je z rodu Kohenů nebo Levitů nebo pokud jeho matka je dcerou jednoho z těchto rodů.
Tento obřad „vykoupení“ se koná 31. den po narození dítěte (den narození se považuje za první den) a je doprovázen povinnou slavností známou jako se'udath mitzvah („jídlo mitzvy“). Koná se 31. den, protože se věří, že pokud dítě přežije první měsíc, jeho šance na dobré zdraví je jistá. Pokud by 31. den po narození připadal na Šabat nebo na půstní den, vykoupení se nekoná a musí se vykonat neprodleně poté, co svátek skončí. To je z důvodu, že manipulace s penězi je během židovských svátků zakázána.

Pozadí

Zákon ohledně „vykoupení“ prvorozeného syna je zmíněn v Ex.13:12-15; 22:29; 34:20; Num.3:45; 8:17; 18:16; Lev.12:2,4.
„všechno, co otvírá lůno, odevzdáš Hospodinu. Všichni samečci, které tvůj dobytek vrhne nejprve, budou patřit Hospodinu. Každého osla, který se narodil jako první, vyplatíš jehnětem. Kdybys jej nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Také každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co to znamená, odpovíš mu: Hospodin nás vyvedl pevnou rukou z Egypta, z domu otroctví. Když se farao zatvrdil a nechtěl nás propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného z lidí až po prvorozené z dobytka. Proto obětuji Hospodinu všechny samce, kteří otvírají lůno, a každého z prvorozeného ze svých synů vyplácím.“
Exodus 13:12-15

„Neopozdíš se s dávkami z hojnosti svých úrod a vylisované šťávy svých hroznů a oliv. Dáš mi prvorozeného ze svých synů.“
Exodus 22:29

„Osla, který se narodil jako první, vyplatíš ovcí; jestliže jej nevyplatíš, zlomíš mu vaz. Vyplatíš každého svého prvorozeného syna. Nikdo se neukáže před mou tváří s prázdnou.“
Exodus 34:20

„Místo všech prvorozených mezi Izraelci vezmi lévijce a místo jijich dobytka dobytek lévijců. Lévijci jsou moji. Já jsem Hospodin!“
Numeri 3:45

„Mně patří všechno prvorozené mezi Izraelci, člověk i dobytče. Oddělil jsem je pro sebe jako svaté v den, kdy jsem pobil v egyptské zemi všechno prvorozené.“
Numeri 8:17

„Budeš je vyplácet od stáří jednoho měsíce; výplatné se bude vyměřovat ve stříbře: pět šekelů podle váhy určené svatyní; jeden šekel je dvacet zrn.“
Numeri 18:16

Na začátku Bible, jak je zaznamenáno v knize Genesis, všechny povinnosti kněze připadají na nejstaršího syna rodiny. Prvorozený je oddán Bohu, aby splnil jeho požadavky.
Obětní občad byl ustanoven při vyjití Izraelitů z Egypta. Kněžství bylo odebráno prvorozeným a dáno kmenu Levitů, konkrétně Kohenům, Levité byli potomci Árona, poté co národ zhřešil s modlou zlatého telete. Ve stejném období bylo ustanoveno, že prvorozený z každé rodiny má být vykoupen (de facto dítě „odkoupí zpět“ z věnování Bohu).
Prvorozený samec z každého čistého zvířete je dán knězi k oběti (Deuteronomium 12:6, Exodus 13:12; 34:20, Numeri 18:15-17). Prvorozený samec z nečistých zvířat byl nicméně také vykoupen nebo prodán a obnos byl dán knězi (Leviticus 27:11-13,27). Prvorozený samec osla byl vykoupen a pakliže ne, byl usmrcen (Exodus 13:13; 34:20).
Vykoupení prvorozeného je pojem v obou (židovské i křesťanské) teologiích a je součástí Mesiášské halachy.
 

zpět