Tradice a zvyky

Brit mila - obřízka

14. 05. 2009 10:00

Brit mila (hebrejsky: בְרִית מִילָה doslova: „smlouva obřezání“), také berit mila (sefardi), bris mila (aškenázská výslovnost) nebo bris (Jidiš) je židovský náboženský obřad, který vítá narozené židovské chlapce do svazku mezi Bohem a dětmi Izraele skrz rituální obřízku provedenou mohelem („provaděč obřízky“) za přítomnosti rodiny a přátel. Následuje slavnostní hostina (se’udat ha-brit).

Biblický původ

Podle Tóry v knize Genesis 17:1-14, byla obřízka nařízena, když Bůh řekl: „choď stále přede mnou, buď bezúhonný“ biblickému praotci Abrahamovi, aby byl následován svými potomky jako „symbol smlouvy“ uzavřené s ním a Bohem pro všechny generace. Jeho jméno se také změnilo z „Abram“ na „Abraham“.

„ Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím." Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: "Já jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů. Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pronárody, i králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. A tobě i tvému potomstvu dávám do věčného vlastnictví zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi kenaanskou. A budu jim Bohem." Bůh dále Abrahamovi řekl: "Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních.Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán, doma zrozený i koupený za stříbro od kteréhokoli cizince, který není z tvého potomstva. Musí být obřezán každý zrozený v tvém domě i koupený za stříbro. Tak bude má smlouva pro znamení na vašem těle smlouvou věčnou. Neobřezanec, který by nedal své neobřezané tělo obřezat, bude ze svého lidu vyobcován; porušil mou smlouvu." “ — Genesis 17:1-14 (ČEP)

Stejně tak je obřízka přikázána v Levitiku 12:3: „Osmého dne bude obřezána jeho (dítěte) předkožka“

Historie

Originální podoba obřízky, praktikovaná Židy, tradičně existuje od časů Abrahama. Obřad mila se z počátku sestával jen z odstranění předkožky, která v dětství přesahuje žalud penisu. Značně rozsáhlejší formu, vyžadující peri’a (úplné odstranění předkožky), začalo po darování Tóry na hoře Sinaj.
O 2000 let později helenizovaní Židé, kteří se chtěli začlenit do řecké společnosti, hledali způsob jak odstranit „podpis“ této smlouvy s Bohem a předkožku prodloužit, aby vypadali jako neobřezaní.

Důvod

Tak jako při mnoha přikázáních, Tóra neposkytuje specifické vysvětlení, proč musí být smlouva připomínána obřízkou. Židovský filosof z 1.st.n.l. Filón Alexandrijský tvrdil, že obřízka „znázorňuje odstranění potěšení ze sexu, které začarovává mysl“. Podobný názor zazněl ještě ve 12.st. od židovského učence Maimonida, který tvrdil, že hlavní účel Brit mila je omezit sexuální chování a oslabit sexuální pouto mezi mužem a ženou (More Nevuchim III, 49).

Mecica

Sada nástrojů používaných při obřízce (brit milah), vystavené v Göttingenském městském muzeu.
Mecica (מציצה) znamená „sání“. Základ pro rituál mecica be-pe je v Mišně Šabat 19:2, kde figuruje mecica be-pe jako jeden ze 4 kroků týkajících se obřízky.

Mecica be-pe

Mecica be-pe („sání ústy“) je praktika, při které mohel po provedení obřízky odsává krev z rány a jejího okolí. Mohel potom vyplivne krev do nádobky. Poté je obřezaný penis obvázán a zákrok se považuje za hotový. Odsávání krve z ran ústy bylo až do novověku běžnou lékařskou praktikou, a to i v tomto případě. Mecica byla tímto způsobem prováděna až do 19. století, kdy došlo k prvnímu plošnému zákazu jejího vykonávání, a to ve Francii. Dále existovala obava, že tímto způsobem může dojít k přenesení nemoci z mohela na dítě (jako např. virus Herpes), což je dnes suplováno tím, že mohel používá k provedení mecicy buďto tampón nebo skleněnou trubičku s tampónem uvnitř a tak nedojde k přímému kontaktu úst mohela s ránou. V některých ultraortodoxních komunitách je ale mecica stále prováděna tradičním způsobem

Nedávný spor

Spor se rozrostl v New York City, když zdravotní úředníci oznámili, že mají podezření, že 2 děti, které podstoupily tento zákrok v prosinci 2005, byly infikovány virem Herpes a jedno z nich následně zemřelo.

Konverze a výjimky

Hatafat dam brit

Sama lékařská obřízka při absenci mohela nesplňuje požadavky halachicky správné obřízky. V případě, že je Žid nebo konvertující obřezán bez asistence mohela, mohel při obřadu Hatafat dam brit (heb. התפת דם ברית „Kapka krve [toho kdo podstoupí] smlouvu“) použije sterilní jehlu, kterou lehce bodne do penisu, aby vytekla alespoň mikroskopická kapka krve, kterou následně odsaje gázou.


 

zpět