Tradice a zvyky

Modloslužba

(19. 05. 2010 19:33)

Modloslužba (též idolatrie z řeckého ειδωλατρεια – „služba obrazům“; podle některých názorů je slovo odvozeno z hebrejštiny) je projevování náboženské úcty fyzickým předmětům (sochám, obrazům, symbolům). Definice pojmu a způsob jeho užívání vychází z judaismu, v němž je praktikování modloslužby zákázáno jedním z přikázání Desatera. Odtud ji více či méně důsledně převzala (např. i s tzv... celý článek

 
Ústní Tóra

Ústní Tóra

(19. 05. 2010 19:22)

Ústní Tóra (hebr. תורה שבעל פה / Tora še-be-al-pe) je termín, který v judaismu označuje veškerou nábožensko-právní literaturu, ustanovení a tradice, které nejsou přímo zmíněné v Tóře, tj. Pentateuchu, pro který se v těchto případech používá název Psaná Tóra (hebr. תורה שבכתב / Tora še-bichtav)... celý článek

 
Gijur

Gijur

(19. 05. 2010 19:10)

Gijur (hebrejsky: גיור) je konverze k judaismu. Člověk, který tímto způsobem přestoupil na židovskou víru, se nazývá ger (v ženském rodě gijoret). Archetypem konvertity je Abram (Abrahám), který společně s ženou Sárou přestoupil na víru v pravého Boha, opustil svůj dosavadní svět a následoval jej k službě a budoucímu zaslíbení... celý článek

 

Kašrut

(14. 05. 2009 12:18)

Kašrut (hebrejsky כַּשְרוּת) je soubor stravovacích zvyků v judaismu. Jedná se o celou sestavu pravidel pro rituální čistotu jídla židovské kuchyně. Název kašrut je etymologicky odvozen od slova כשר, kašer (v aškenázské výslovnosti hebrejštiny košer), což doslova znamená vhodný, přeneseně pak rituálně čistý... celý článek

 

Šiduch

(14. 05. 2009 10:38)

Šiduch (hebrejsky: שידוך, pl. šiduchim שידוכים) je systém dohazování, v kterém jsou nezadaní Židé v ortodoxních židovských komunitách představováni jiným, za účelem sňatku (šiduchin). Šiduch provádí dohazovač (šadchan), který často tuto činnost provádí profesionálně za poplatek. Práce šadchana byla v minulosti hlavně ve východní Evropě považována ve velké společenské důležitosti, protože sňatek je primární micvou... celý článek

 
Kidušin - svatba

Kidušin - svatba

(14. 05. 2009 10:38)

Židovská svatba (hebrejsky: קידושין kidušin) je jedním z životních rituálů židů. Probíhá podle přesně stanovených zásad, které vycházejí z biblických tradic. Svatbou uzavřou muž se ženou smlouvu o společném soužití, zplození a vychovávání potomků. Naplňuje se tak ideál – judaismus považuje manželství za jediný správný stav pro muže i ženu. Na rozdíl od křesťanství lze v judaismu manželství zrušit rozvodem... celý článek

 
Bar Micva

Bar Micva

(14. 05. 2009 10:37)

Bar Micva (בר מצוה) znamená v překladu syn přikázání, syn Zákona. Pochází ze středověku, v biblické době neexistoval. Tímto obřadem se ze židovského chlapce stává nábožensky dospělý muž. Symbolickému přijetí mezi dospělé předchází nejméně jednoleté studium při němž se hoch učí hebrejsky, studuje Tanach a učí se náboženským povinnostem dospělých. Zvykem je, že nejbližší šabat po chlapcových 13. narozeninách se koná obřad v synagoze... celý článek

 

Simchat Bat

(14. 05. 2009 10:31)

Simchat Bat (nebo též Brit bat) je židovský novodobý obřad k oslavě narození dcery. V dřívějších dobách narozená holčička dostávala jméno v synagoze. Průběh obřadu Dcera je přinesena do pokoje, kde bude obřad probíhat. Každý kdo je v místnosti jí přivítá. Položí jí do křesla, které představuje katedru proroka Elijaše... celý článek

 

Pidjon haBen

(14. 05. 2009 10:19)

Pidjon HaBen (hebrejsky: פדיון הבן) je důležitý židovský rituál, který spočívá ve vykoupení (vyplacení) prvorozeného dítěte. V současnosti je stále dodržován, obzvláště ortodoxními Židy... celý článek

 

Brit mila - obřízka

(14. 05. 2009 10:00)

Brit mila (hebrejsky: בְרִית מִילָה doslova: „smlouva obřezání“), také berit mila (sefardi), bris mila (aškenázská výslovnost) nebo bris (Jidiš) je židovský náboženský obřad, který vítá narozené židovské chlapce do svazku mezi Bohem a dětmi Izraele skrz rituální obřízku provedenou mohelem („provaděč obřízky“) za přítomnosti rodiny a přátel. Následuje slavnostní hostina (se’udat ha-brit)... celý článek

 
Mohel

Mohel

(13. 05. 2009 08:39)

Mohel (hebrejsky: מוהל) je židovský muž, který provádí rituální mužskou obřízku (brit mila). Obřízka podle musí být provedena přesně určeným způsobem, který odpovídá pravidlům židovského zákona (halachy). Proto musí každý mohel projít speciálním kurzem, který je zakončen zkouškou. Mohel je velmi často také odborný lékař (nejčastěji urolog nebo gynekolog). Mohelské zkoušky ale mívají také někteří rabíni... celý článek

 
Šochet

Šochet

(13. 05. 2009 08:38)

Šochet (hebrejsky שוחט) je židovský řezník. Jeho úkolem je porážet zvířata podle zásad šchity - košer porážky zvířat. Šochet vykonává porážku košer savců a drůbeže. Zásady košer porážení jsou velmi složité, a proto musí každý šochet absolvovat specielní kurz, který končí náročnou zkouškou. Každý šochet musí být halachický praktikující žid... celý článek

 

Gabaj

(13. 05. 2009 08:37)

Gabaj (hebrejsky: גבאי) je správce nebo pokladník synagogy. Původně měl funkci výběrčího poplatků a daní (gabaj cdaka) pro obec. V současné době je gabaj volenou osobou, která vykonává více funkcí spojených se správou synagogy. Některé synagogy volí dva gabajim - staršího správce (parnas) a mladšího správce nebo jeho zástupce... celý článek

 

Mašgiach

(13. 05. 2009 08:35)

Mašgiach (hebrejsky משגיח, dosl. „dohlížitel“, „kontrolor“) je člověk, jehož úkolem je dohlížet na dodržování zásad přípravy košer jídla v potravinářských zařízeních (veřejných jídelnách, restauracích, hotelích nebo podnicích na výrobu potravin.) Práci mašgiacha může vykonávat také žena - té se pak říká mašgacha (hebrejsky משגחה). Mašgiach nebo mašgacha musí být halachičtí praktikující židé... celý článek

 
Kohen

Kohen

(13. 05. 2009 08:29)

Kohen (hebrejsky כהן, pl. כהנים kohanim) je židovský kněz a potomek Áronův. Podle biblické tradice byli Áron a jeho potomci určeni Bohem, aby vykonávali obětní bohoslužbu nejprve ve stanu setkávání a později v jeruzalémském Chrámu až do jeho zničení. Etymologie Slovo kohen vychází z podobného kořene jako např. arabské káhin, které má význam „dohlížitel“... celý článek

 

 1 / 2  >  >>