Osobnosti

Abraham Abulafia

Abraham Abulafia

(26. 05. 2009 11:19)

Abraham Abulafia (1240 - po 1292), byl židovský mystik-kabalista. Abraham Abulafia pocházel ze Španělska, podnikal řadu cest a v roce 1280 se snažil o konverzi (gijur) papeže Mikuláše III. k židovství. Byl vězněn a odsouzen k smrti na hranici, ale díky úmrtí papeže z trestu vyvázl. Abulafia je autorem řady kabalistických spisů. Vrchol mystického zážitku spatřuje v extatickém splynutí duše mystika s Bohem... celý článek

 
Josephus Flavius

Josephus Flavius

(26. 05. 2009 10:53)

Flavius Josephus, vlastním jménem Jóséf Ben Mattatjáh, se narodil roku 37 n. l. v Jeruzalémě. Po svém otci Mattatjáhovi náležel k jedné z nejpřednějších kněžských rodin a jeho matka byla dokonce spřízněna s proslulým a velice váženým rodem Hasmoneovců. Již v mládí na sebe upozornil svou obdivuhodnou a na svůj věk předčasnou učeností. Jeho rod, schopnosti a bystrost ho stavěly přes jeho mládí mezi přední muže v Jeruzalémě... celý článek

 
Richard Feder

Richard Feder

(26. 05. 2009 10:42)

Narodil se v početné venkovské rodině (26. 8. 1875 Václavice u Benešova – 18. 11. 1970 Brno). Už na vesnické trojtřídce se projevilo jeho mimořádné nadání, školu dochodil v městě Benešově. Maturoval na akademickém piaristickém gymnáziu, vysokoškolská studia završil doktorátem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následoval rabínský seminář ve Vídni a v září 1903 první rabínské místo v Kojetíně na Moravě... celý článek

 
Sigmund Freud

Sigmund Freud

(26. 05. 2009 10:39)

Sigmund Freud (6. května 1856 Příbor – 23. září 1939 Londýn) byl známým lékařem a psychiatrem Habsburské monarchie. Proslul především jako autor teorie psychoanalýzy Mládí Byl nejstarším ze šesti dětí z třetího manželství židovského obchodníka s látkami Jácoba Freuda s Amálií Nathannovou. Narodil se do společenství asimilovaných židů v Moravském Příboře. Od roku 1859 však rodina žila ve Vídni... celý článek

 
Josef Greenstein

Josef Greenstein

(26. 05. 2009 10:18)

Lékaři mu již při narození nedávali šance na přežití. Přesto z neduživého chlapce malého vzrůstu vyrostl největší silák, jenž udivoval svými výkony na počátku 20. století publikům z celého světa. Josef Greenstein nejenže dokázal udržet startující letadlo, ale zřejmě silou své vůle přežil střelu z revolveru, která jej zasáhla zblízka přímo doprostřed čela... celý článek

 

Appolonius z Tyany

(26. 05. 2009 10:14)

Spíše šamanem než kouzelníkem byl Apollónius z Tyany, pythagorejský mudrc z Malé Asie, žil v prvním sto.n.l. Jeho bibliografii napsal roku 220 n.l. Filostratem. Apolónios byl vegetariánem, nosil jednoduchý šat, pět let dodržoval slib mlčení a zcela se vyhýbal sexu. Věřil v reinkarnaci... celý článek

 
Maharal - rabi Löw

Maharal - rabi Löw

(26. 05. 2009 09:12)

Rabi Jehuda Liva ben Becalel, zvaný též rabi Löw (1512/1520/1525–1609), byl nejvýznamnějším v českých zemích žijícím rabínem. Maharal, známý též jako Der Hohe Rabin Loew (vysoký rabín Löw), byl rabín, talmudista, moralista a matematik. Maharal byl výjimečný učenec, který vedle židovských témat ovládal i sekulární vědy. Byl vynikajícím pedagogem, který ovlivnil i nežidovský svět (spekulativně například i J. A. Komenského)... celý článek

 
Gaon z Vilna

Gaon z Vilna

(19. 05. 2009 14:33)

Ha-Gaon Rabi Elijahu ben Šlomo, podle akrostichu citován jako הגר"א - HaGRA, nazývaný též Vilenský Gaon nebo Gaon z Vilna (23. dubna 1720 – 9. října 1797) patřil k nejvýznamnějším židovským učencům své doby a je považován za jednu z největších postav novodobého židovství. Od mládí byl pověstný svou genialitou, fenomenální pamětí, širokým záběrem (od halachy až po kabalu) i asketickým životem a odporem k chasidismu... celý článek

 
Ba´al Šem Tov

Ba´al Šem Tov

(19. 05. 2009 13:56)

Jisra'el ben Eliezer hebrejsky רבי ישראל בן אליעזר zvaný Ba'al Šem Tov, hebrejsky בעל שם טוב (Pán dobrého (tj. Božího) jména), podle zkratky též jen בעש"ט Bešt; 1698 nebo 1700, Okopy, Ukrajina – 1760, Medžybiž, Ukrajina) byl židovský náboženský myslitel a charismatický duchovní vůdce, jenž je označován jako zakladatel východoevropského chasidismu... celý článek

 
Raši

Raši

(19. 05. 2009 13:50)

Rabi Šlomo Jicchaki, hebrejsky: רבי שלמה יצחקי, někdy též Rabi Šlomo ben Jicchak (רבי שלמה בן יצחק), známější pod akronymem Raši (‏רש"י) byl židovský učenec žijící a působící v severní Francii. Žil v letech 1040–13. června 1105. Byl komentátor Bible, Talmudu a Midrašů. Jeho komentář k Bibli tvoří základ tradičního studia biblických textů v judaismu a jeho slavný komentář k Talmudu je dosud považován za nepřekonaný... celý článek

 
Maimonides

Maimonides

(19. 05. 2009 13:44)

Rabi Moše ben Majmon (רבי משה בן מימון – zkráceně רמב"ם Rambam; 30. března 1135 v Córdobě – 13. prosince 1204 Káhiře), ve světě znám pod latinizovanou podobou svého jména Maimonides, v arabském světě znám jako Ibn Majmún, byl židovský filozof a lékař, jedna z největších postav židovské a středověké náboženské filozofie. Byl nazýván druhý Mojžíš. Život Narodil se v rodině učeného soudce, člena Bejt din... celý článek

 
Elijáš

Elijáš

(19. 05. 2009 13:43)

Elijáš (též Eliáš, hebrejsky אֱלִיָּהוּ elíjáhú můj Bůh je JHVH) je starozákonní prorok 9. století př. n. l. Elijášův život a skutky zaznamenávají 1. a 2. kniha královská. Je považován za největšího z proroků. Eliášův učeň byl Elíša. Eliáš je známý také tím, že nezemřel, ale byl vzat přímo do nebe. Elijáš zajistil, že Izraelský lid opět uznal Hospodina za svého Boha a hlásal: „Jen Hospodin je Bůh... celý článek

 

David

(19. 05. 2009 13:42)

David byl druhým králem sjednoceného Izraele. Nastoupil po Saulovi, jež byl z trůnu sesazen pro své chování a neposlušnost vůči Hospodinu. Je představován jako spravedlivý panovník - nikoli však dokonalý - stejně jako uznávaný válečník, básník a hudebník (je tradičně uznávaný jako autor mnoha žalmů). Jeho život a vláda je v Bibli zaznamenaná v První a Druhé knize Samuelově a První knize královské... celý článek

 

Šalomoun

(19. 05. 2009 13:40)

Šalomoun (hebrejsky שלמה Šelomo) byl králem jednotného Izraelského království. Vládl přibližně v letech 970–931 př. n. l. Za jeho vlády dosáhlo království největšího hospodářského a územního rozmachu, po jeho smrti se však v důsledku rozporů mezi jeho syny rozdělilo království na dvě části: na severní Izraelské království a jižní Judského království... celý článek

 
Abraham

Abraham

(18. 05. 2009 16:43)

Abrahám (původně Abram) – hebrejsky אַבְרָהָם - „otec množství“, „vznešený otec“. Je praotcem Izraele. Jeho příběh je popsán v Bibli, Gn 11-25. Abrahám je líčen jako vzor člověka, který spoléhá na Boží zaslíbení. Od příběhu Abraháma se odvozuje vyvolení Izraele a jeho domácí právo na Kanaán... celý článek

 

<<  <  2 / 2