Alefbet - hebrejská abeceda

Kaf

12. 09. 2009 11:28

כ - ך

Je-li Alef ve svém původním významu hlavou býčka (přeneseně pak Absolutním B-hem) je na této pomyslné "vyšší" úrovni i Jud, po všem, co jsme si o něm řekli, také počátkem čehosi, co se rodí z lůna TET. Ve světě symbolů je to ruka -- do pěstičky sevřená ruka novorozeněte. Člověk, který si v lůnu TET připustil víc než pouze svoji "dolní" cestu WAW - vedoucí ode zdi ke zdi (pomyslné sinusoidní ZAJIN) -- chaosem žití - CHET - až k tomu hrobu - TET, je také takříkajíc duchovním novorozenětem a sám B-h je pro něj čímsi dosud neuchopeným a nepochopeným, sice mocným, ale jen letmým dotykem (tak trochu v duchu Michelangelova proslulého Vyhnání z ráje na stropě Sixtinské kaple). Ale jelikož b-ží "přirozeností" je především Akt -- brzy se ručka mění v dlaň. To je také symbolický význam jedenáctého znaku Alefbetu, znaku Kaf, jehož číselná hodnota je ovšem dvacet. Podíváme-li se také na základní tvar znaku Kaf -- k tolerantním okem, oblouk základního Kaf do jisté míry skutečně připomíná dlaň, ze které je možné se napít U. (Pozor při rozlišování mezi Kaf a Bet -- u Bet dolní břevno cesty člověka přesahuje, Kaf je skutečně jen dlaň nebo vypouklina bříška lžíce!!!)

כ <- tvar Kaf je oblý jako žlíce ב <- břevno Bet přesahuje

Vraťme se v souvislosti s dlaní znaku Kaf k tomu, co už známe. Ke slovu koach -- כח "Síla k životu". Poznali jsme je u znaku Chet, ve spojení s gematrií výrazu vznášet se (mrachefet) v biblickém verši, kdy se Duch b-ží na Počátku vznášel nad propastí. Přečteme-li si příběh slova koach čili symboliku jednotlivých znaků, jež ho tvoří, získáme: dlaň (Kaf) + život (Chet). Odtud už není daleko, aby nám svitlo, co všechno se skrývá v Izaiášově verši: Na dlaních svých vyryl jsem tě... (Iz 49:16). My náboženští "fanatikové" s tím nijak nepolemizujeme, je nám jednak zřejmé, že "člověk pomíjí jako stín, nadarmo zajisté kvaltuje se, shromažďuje a neví, kdo to pobéře, neboť na dlani pouze vyměřil mu H-spodin věku jeho (Ž 39:7,6), jsme dokonce přesvědčeni i o tom, že bez b-žího dopuštění nespadne v přírodě ani jediný lístek a zároveň společně s agnostiky uznáváme, že "Když pámbu dopustí, i motyka spustí, ale jen tradice navíc dodává, že právě uvědomění si této skutečnosti našlo svůj "fyzický" výraz v jarmulce (šábesdeklu) alias kippě, tj. v pokrývce hlavy, kterou pravověrný Žid nosí při všech svatých úkonech včetně modlitby, studia a jídla! Snad proto, aby ani ten nejučenější ani ten bohatý či mocný nikdy nezapomněli, že k tomu nedošlo jen jejich zásluhou, ale díky laskavé b-ží dlani trvale položené na tom nástroji zvaném člověk.

Jako sloveso znamená Kaf v doslovném překladu "působit dlaní" tj. vyvíjet tlak, působit silou, působit násilí ale také uvádět v platnost. To vše b-ží dlaň skutečně vykonává a to prostřednictvím tóry, která vstoupila v platnost na Sinai, což je kopec tvaru obrácené dlaně.

Číselná hodnota znaku Kaf odpovídá dvaceti. Za dvacet stříbrných byl do Egypta svými bratřími prodán Josef. Ježíšova cena byla o deset stříbrných vyšší. Tradice (byť židovská) neřeší ani tak sumu samotnou, jako její symboliku: Josef byl i v okamžiku svého prodání do otroctví v dlani b-ží, aby mohl včas ze svých dlaní - řízených ovšem H-spodinem (sny a jejich výklad) - nasypat dostatek obilí do dlaní hladovějícího Egypta i svých semitských příbuzných. Tak bylo totiž Josefovo poslání vyryto v dlani H-spodinově. Třicítka symbolizuje lilmud -učení. Jakoby Ježíšova "cena" zase symbolizovala poslání - přinést učení (zákon, nový) i mezi "pohany" a připomenout Židům, co dělají špatně...

POZN.: U znaku Kaf se poprvé setkáváme s tzv. KAMENNOU PECÍ. To není kabala, ale pouze mnemotechnická pomůcka, jak si zapamatovat všechny znaky s dvojitou formou zápisu. První (zprava) je vždy uveden klasický znak, za ním (směrem doleva) jeho tzv. KONCOVÁ forma. Tradice má své vysvětlení, proč tyto znaky přijímají i koncovou nebo chcete-li konečnou formu, ale o tom si povíme, až se seznámíme se zbytkem "Kamenné pece". Prozatím je dobré si zapamatovat, že "Kamenná pec" = znaky K-M-N P-C, neboli Kaf-Mem-Nun-Pe-Cade mají dvojí způsob zápisu. Na začátku a uprostřed slova se píší jinak než na konci. Nejsnadnější pomůckou pro jejich identifikaci je to, že všechny koncové formy mají hodně protažené svislé břevno. Dalo by se říci až pod dolní linku klasického hebrejského zápisu. (A samozřejmě stojí na konci slova.)

ב - כ rozdíly mezi Kaf a Bet
כ - ך koncovým Kaf a Kaf
ד - ך a koncovým Kaf a Dalet

כחמ = chochma (moudrost), כח = koach (síla), בך = b´cha (v tobě)

בגדך = bigdecha (tvoje šaty), בגד = beged (šat, oděv)

דוב = dov (medvěd), דובך = dov´cha (tvůj medvěd)


Hebrejské pexeso ke stažení ZDE

Symbolika hebrejského jazyka k poslechu:
Jud - Kaf - Lamed - MemAutor: Achab
 

zpět