Alefbet - hebrejská abeceda

Tet

28. 07. 2009 14:11

ט

Jak jsme si ukázali už v případě Chet, biblický chaos není nic negativního. Je to spíš jakási „plodová voda" obsahují puzení a vůli k životu. Hebrejsky koach le-chajjim. Pro větší názornost by nám mohla posloužit představa bazénu, v němž jsou implicitně přítomny všechny skutečnosti, které mají být v průběhu věků a vesmírů „reálně" stvořeny. (Tedy mimochodem i zárodky všech „duší"!).. V temnotě (chošech) této plodové vody se mohou skutečnosti rodit. Rodí se slovem (protože i myšlenka je jen nevyslovené slovo) po němž následuje čin (protože i myšlenka je jen nerealizovaný čin! - I tuto skutečnost znal velice dobře, díky svým učitelům v chederu rabbi z Nazareta. Proto nepřinesl židům, kteří uměli naslouchat vlastně nic nového, říkáli: Kdokoli s ní sesmilnil v myšlenkách, jakoby s ní spal „natvrdo"...).. Všechno zde na „tomto" světě se rodí z lůna a znak TET svým tvarem lůno do značné míry připomíná. A nejen lůno, ale i polozasypanou jámu (tedy hrob a peklo.)

V duchovním smyslu se právě v lůnu TET - u rozhoduje o tom, co se vlastně narodí. TET je také devítka, tj. poslední číslo „jednotkové" řady. Za ním začíná (i matematicky vzato) nová kvalita - kvalita desítek.
Jako je Chet kabalisticky znamením života, je TET znamením dobrého. Dobro se hebrejsky řekne „tov" -טוב, a i ono stálo přímo při stvoření světa. V biblické zprávě o stvoření se dočítáme - dokonce šestkrát po sobě, že B-h viděl: „A aj, bylo Dobré!". Tradice z těchto souvislostí vyvozuje hned několik důležitých tvzení:
- zlo neexistuje, neboť B-h stvořil jenom Dobré
- dobro je skryto samo v sobě (viz dovnitř směřující tvar „háčku" písmene i TET, který má symbolizovat také nádobu
(ovšem lůno s plodovou vodou je vlastně také nádoba!) s dovnitř ohrnutým okrajem /nálevkou.

dovnitř ohrnutý okraj
ט

V prvním verši Bible stojí: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi." Hebrejsky - Berešit bara Elokim Et Ha-šamajim We-et Ha-arec.
Vytvoříme-li z počátečních znaků slov „nebe a zemi" nové slovo tzv. akrostich, dospějeme k výrazu EHWH, což zní téměř jako Jehova. Pro nás je ale zajímavější, že v hebrejském zápisu אהוה se takto zapsané b-ží Jméno až na jediný detail podobá tomu, jakým se H-spodin představuje Mojžíšovi v hořícím keři, totiž Jménu EHJEh - אהיה . Všechny hebrejské znaky již známe, takže není problém onen detail rozlišit. V prvním případě /EHWH/ je užito znaku Waw, čísla člověka a v druhém /EHJEH/ Jud, čísla H-spodinova plamínku, počáteční jiskřičky. EHJEh (u hořícího keře) se zpravidla překládá jako JSEM kterýž JSEM /Ex 3:14/, ale správnější varianta zní: „Stanu se tím, čím se stanu!" Gematrie EHWH hvhd odpovídá sedmnácti, ale to je zároveň i gematrie výrazu „Dobré" -- tov --טוב. Znamená to snad, že B-hem /Jud ve Jménu EHJEH/ dané „Dobré" se stane člověku /Waw ve Jménu EHWH/ tím, o co si „požádá"? Někdy i zdánlivým zlem?

Devítka - jakožto číselná hodnota znaku TET - se vztahuje k lůnu a zrodu např. devíti měsícům těhotenství. A ještě jeden obraz. Kolikrát rodiče „vyhrožují" svým ratolestem, ať jen počkají, že se nebudou stačit divit, až opravdu poznají život. Co jiného než opravdové poznání životní reality je příchod na tento svět. Podle tradice novorozenci pláčí proto, že těsně před příchodem na tento svět, jinými slovy před vtělením duše do nového človíčka, dostane chudák dušička" od Anděla smrti políček na každou tvář. První proto, aby „pro jistotu" zapomněla na všechna blaženství Zahrady Eden a druhý, aby věděla, zač je toho loket. Hebrejsky se „pravda" řekne emet -אמת a její číslo je také devět. 441 tj. 4+4+1. Jinými slovy někde v lůnu chaosu se rodí pravda.
Závěrem jedno upozornění: Z lůna vstupuje člověk na tento svět, takříkajíc „do času". Čas je symbolizován znakem Mem. (Již jsme se s ním letmo seznámili při vyprávění o tom, jak Mesiáš ukončí „časy" a Tóru spojením Bet a Zajin. Lůno a čas, hebrejskými znaky Tet a Mem mají tedy velice úzkou souvislost, jež je patrná i z jejich tvarů, které se rády pletou.

אמת
טוב
מטה

TET mem v emet /pravda/
TET v tov /dobré/
mem a TET v mita /postel/


Hebrejské pexeso ke stažení ZDE

Symbolika hebrejského jazyka k poslechu:
Zajin - Chet - TetAutor: Achab
 

zpět