Alefbet - hebrejská abeceda

Gimel

10. 07. 2009 09:00

ג

Třetím v pořadí je Gimel. Vyslovujeme je jako G. Jeho číselná hodnota je tři a prvoplánový význam -- velbloud. (Anglistům a kuřákům se možná ihned vybaví velbloud na Camelkách -- gimelkách/?/) V přeneseném významu pak bytost, stvoření jako takové. Přesmyčkou slůvka „gimel" dospějeme ke slovu „gilem" potažmo „golem". A i Golem vypovídá o tomtéž. Šlo o bytost vícemeně bezduchou. „Gimelem" je vlastně veškeré stvoření. Tedy i člověk! To, co ho (podle tradice) odlišuje od toho velblouda /G+M+L jako „gamal" je jiné G+M+L totiž právě hebrejské gmul. Gmul znamená hebrejsky doslova milosrdenství", ale tradice tím chce jen znovu připomenout již známou pravdu o dvou srdcích resp. o dvou puzeních. (Právě jsme vyšli ze dvojky Bet!)
Zatímco všechna ostatní gimel, ostatní stvoření, jednají pouze na základě vějíře svých pevně daných pudů a očekávají od svého Správce „drobečky" duchovna, člověk -gimel má dar gmulu (gmilutu) -- dar milosrdenství. Ne B-h, potažmo „nábožnost", ale gmilut odlišuje člověka od „hovádka". Symbolicky jsou všechny skutky, jejichž kořen zapouští už dnes, ale květ nese plody i v řádu, který zavládne až Mašiach „uzavře" příběh písmene Bet, vyjmenovány v ranní modlitbě Šachrit. Jsou to: úcta k rodičům (tj. i ke Stvořiteli), gmilut (tj. pomoc potřebným), návštěva školy (Života), péče o slabší, nemocné, sirotky, vdovy a „nemajetné" nevěsty, poskytnutí poslední úcty mrtvým a budování „pokoje". Přičemž talmud -- studium Života je nade vše.

Ještě jinak - i tvorové „gimelovití" (například velbloudi) mají vztah a laskavost ke svým mládatům - podle pravidla „větší chrání menšího" -tak jak také tvar písmene (znaku) gimel vypadá. „Velký WAW chrání menšího JUD". Žádný velbloud však nepozve druhého na návštěvu, nepostará se o něj při námluvách či ve smrti a nestuduje tóru.
Tvarově se Gimel podobá hodně zjednodušené dětské kresbičce kráčejícího zvířete (kůň, brontosaurus, lochneska /?/). . Podle tradice je

Gimel složen ze znaků Waw a Jud Tvor kráčí zleva doprava, vidíme tělíčko, přední packy a dlouhý krk Wawu s „hlavou" otočenou zpátky do směru, odkud tvor přichází, a k němu přilípnutý malinkatý mravenčí zadeček Judu.
Waw znamená mj. také cestu. Jud známe. Příběh Gimel v sobě nese zjištění, že „cesta každého tvora končí u Jud, tj. v B-hu. Tradice také popisuje tvar Gimel obrazem: Velký následuje malého (hebrejsky „dopředu“ je směrem zprava doleva!). Od Waw k Judu. A učí, že skutečným „naplněním" je v podstatě „vyprázdění". Oproštění sebe sama od zdánlivých tužeb (ve skutečnosti chtíčů) až k jakémusi „prozření", k vidění světýlka Jud. Podíváme-li se do knihy Kazatel (Kohelet) a zároveň i na oba znaky, které jakoby tvoří tělíčko znaku *gimel - pochopíme že bytost (galam) - bez ohledu na to, je-li jeho přirozenost lidská (*waw) nebo zvířecí (velbloud), skočí nakonec jako jiskérka světla (*jud) - a to přesně v okamžiku, kdy ho opustí B-ží jiskra života (*jud) a že tedy to jediné, co nás činí rozdílnými od „hovad" je právě vztahovost vůči druhým, účinná pomoc a lidský soucit, kdy velký (*waw) ochraňuje menšího (*jud)

Číselná symbolika tří hovoří o tom, že bez trojky nedokážeme být plně soudnými, dokonale lidskými bytostmi - protože nemáme „zorný úhel pohledu" ( s touto myšlenkou přichází poprvé pražský rabi Loew alias Maharal ve své knize Tiferet Jisroel / Nádhera Jisroelova) = v domě duality /Bet/ lze spolehlivě posoudit ve vztahu dvou jednotek /Alef/, která je jaká -- třeba větší nebo menší (!) -- teprve s nástupem trojky (třetího zorného úhlu - Gimel) . Ve fyzice dokazuje totéž princip páky. Zároveň se tím tedy připomíná, že díky třetímu nezávislému bodu lze za určitých okolností dosáhnout rovnováhy alias harmonie.

A samozřejmě jsou tu tři patriarchové: Abraham, Izák a Jákob (podle tradice tři zcela samostatné kapitoly dějin Izraele); tři součásti tóry tj. zákon + proroci + letopisy; tři kategorie (chcete-li „kasty") v Izraeli: kohanim + levité + Izrael, tři „matres lectionis" - matky jazyka (podle Sefer Jecira) atp.

Kabalisté a *daršanim (= učenci hloubající v Tóře) si povšimli také zvláštního výrazu „wa-jigmal" ויגמל Obsahuje „naše" g-m-l (gamal = být kompletní, dokončít, zformovat se) a co je nejzvláštnější, vyskytuje se v Zákoně poue 2 x . V gn 21:8 v souvislosti s dospívání Jicchaka a pak až v nu 17:8 v souvislosti se vzpouru Chore proti Aharonovi. Když tóra hovoří o Jicchakovi, kraličtí to překládají „byl odstaven". Tj. již ho nebylo třeba kojit (a přitom víme, že Sára kojila až do tří let dítěte, že po třech letech je „stromek" vhodný k roubování a jeho ovoce začíná být poživatelné a že ve třech letech jsou dítka Jisroele poprvé přiváděna k Zákonu (resp. zákonitostem tohoto vesmíru). Popvé se jich ujímá „větší" (rav, učitel *waw) aby se o „menšího" (*jud) postaral a naučil ho jiskérce (*jud) b-žích principů.

Druhé „wa-jigmal" nacházíme v souvislosti s tím, že jedině Aharonův prut při zkoušce o „kompetencí" vzkvetl. Z bible víme, že po Korachově (Choreho) vzpouře učí Tate-zisn (jisvorach) přemýšlivé Izraelity o tom, že každá lidská bytost má své zařazení, své poslání a svoji takříkajíc „společenskou roli". Nikdo nepochybuje o tom, že talentovaný muzikant může být na domácí práce docela „levý" anebo naprosto zručný, ale že rozhodně ne všichni dokonalí kutilové se stanou Mozartem. Že ale podobně jako se instalatér potěší krásnou muzikou, i Mozart potřebuje chleba od pekaře a víno pro inspiraci ... A podobně také „vzkvetl" jen Aharonův prut. Navíc ještě - jak učí Slovo - vypustil ze sebe pupence a vydal zralé mandloví. Myšlenkové souvislosti si může odvodit každý podle svého citu pro biblické a symbolické souvislosti (mandle pod miskami *menory, mandle a mandala apod.) Pro nás může být inspirací, že znak *gimel tvarově do jisté míry odpovídá prutu s pupencem...

Pokročilejším studentům lze ještě prozradit, že aramejské *gimel -tedy gamla, znamená nejen „géčko" a „velblouda", ale také „most". Jak se Aramejci dostali svým obrazovým vidění od velbloudích hrbů k mostním obloukům není nijak těžké uhodnout, obraz, že velbloudí bytost slouží k přemostění vzdáleností a každý „velký" slouží k přemostění problémů „menšího", to už je jenom obraz. Mosdt je také SPOJNICE - mezi dvěma břehy - a jsme tu pomaličku i u symboliky WAW - tedy komunikace a člověka.

Hebrejské pexeso ke stažení ZDE

Symbolika hebrejského jazyka k poslechu:
Gimel - Dalet - Hej - VavAutor: Achab
 

zpět