Osobnosti

Šimon bar Jochai

26. 05. 2009 13:51

Kniha Zohar (Kniha Záře), další velká práce v kabale, a možná nejznámější, byla napsaána rabínem Šimonem Bar Yochajem, "Rashbim," kolem roku 150 našeho letopočtu. Rashbi byl žákem rabína Akivy (40 C.E.–135 C.E.), , zvaným prvním a nejpřednějším pro důraz, který kladl na zákon, "Miluj bližního svého jako sebe sama."

Avšak rabín Akiva takový život neprožil. S několika svými studenty byl umučen Římany, kteří se cítili ohroženi jeho učením kabaly. Stáhli jeho kůži a odhalili jeho kosti železným hřeblem, které používali, když čistili své koně.

Před tím zahubil mor téměř všechny z 24,000 studentů rabína Akivy kromě několika, mezi nimiž byl rabín Šimon Bar-Yochai. Kabalisté tento mor vidí jako výsledek rostoucího egoismu, který je vedl k bezdůvodné nenávisti. To bylo v protikladu k pravidlu jejich učitele, "Miluj bližního svého jako sebe sama."

Po smrti 24,000 žáků rabína Akivy, Rashbi byl rabínem Akivou a rabínem Yehudou Ben Babou zmocněn, aby učil následující generace kabalu tak, jak byla vysvětlena jemu. Je známo, že jen ti, kteří se nenechali svést touto bezdůvodnou nenávistí, přežili, a sepsali další kapitolu kabaly, Knihu Zohar.

V jeskyni

Rashbi a čtyři další bzli jedinými, kteří přežili mor a hněv Římanů, kteří zabili jejich učitele. Po zajetí a uvěznění rabína Akivy se Rashbi skryl se svým synem, rabínem Elezarem, v jeskyni.

Po třinácti letech se jim doneslo, že po nich už Římané nepátrají a opustili ji. Poté co byl venku, Rashbi shromáždil 8 dalších mužů a všech deset (Rashbi, jeho syn a ti muži) se vydalo do malé jeskyně v Meronu, vesnici v severním Izraeli. Za pomoci svého syn a ostatních osmi, rabín Šimon sepsal vrchol kabalistické literatury - Knihu Zohar – jen proto, aby ji skryl, jakmile byla dokončena.

Zajímavosti

Zohar byl ztracen po stovky let, dokud nebyl objeven Araby, kteří používali jeho stránky, aby do nich balili na trhu ryby. Později byl objeven hladovým kabalistou.

Rashbi nenapsal Zohar sám, nadiktoval knihu rabínu Abovi, který ji sepsal takovým způsobem, aby pouze ti, kteří jsou hodni ji pochopit, toho byli schopni. Po jeho napsání, když rabín Šimon a jeho žáci viděli, že jejich generace není připravena na obsah knihy, schovali ji, dokud nenadešel čas a lidé nebyli připraveni. Mnoho předních kabalistů tvrdí, že ten čas je naše doba a, vskutku, po Zoharu je nyní větší poptávka, než kdykoliv předtím.

Předčasné znovuobjevení

Kniha byla objevena dříve, avšak čistě náhodou. Padla do rukou kabalistovi rabínu Moshemu DeLeonu, který ji držel a studoval v tajnosti. Když zemřel, jeho žena ho prodala, protože potřebovala peníze a on jí pravděpodobně neřekl o jeho významu. Proto je sepsání Zoharu často připisováno Moshemu DeLeonovi, dokonce i přestože Moshe sám jej připisoval Rashbimu.

Zohar říká, že je sepsán pro čas, kdy přijde chutzpah (nestoudnost) a tvář generace bude jako tvář psa. Když se přední kabalisté jako je Vilna Gaon, Baal HaSulam a ostatní dívali do budoucnosti, prohlásili současnou generaci za tu, o které mluví Zohar. Zcela zřejmě to nemysleli jako kompliment.

Zdroj: Kabbalah
 

zpět