Osobnosti

Moše ben Maimon - Maimonides (1135-1204)

(15. 10. 2010 12:16)

Židovský lékař a rabín, jeden z nejvýznamnějších židovských filosofů středověku, který měl blízko ke kabale (spis Moreh Newuchim, Vůdce zbloudilých). Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

Moše ben Šem Tov Leon

(15. 10. 2010 11:34)

Rabbi a významný španělský kabalista, podle některých pramenů tvůrce Zoharu, ačkoli je spíše jen jeho vydavatelem. Sám tvrdil, že autorem Zoharu je rabbi Simeon ben Jochai. Za pronásledování židů uprchl do Lyonu, kde také zemřel. Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

Izák Slepý

(15. 10. 2010 10:50)

IZÁK SLEPÝ (žil na rozhraní 12. a 13. stol.) Tento muž z Nimes v Provenci je označován za „otce kabaly" a zakladatele významné kabalistické školy v této oblasti Francie. Byl autorem učení o metempsychóze a sefirách a je mu připisováno i autorství knihy Bahir (v.) Zdroj: Nakonečný M... celý článek

 

Rabi Jicchak z Aka

(29. 05. 2009 15:29)

Současník Abulafii a Gikatalii rabi Jicchak z Aka je třetím velkým kabalistou té doby, který se zabýval meditací. Jakkoli nikde nepopisuje své vlastní metody, pojednává o mnoha důležitých principech meditace a jeho spisy měly na pozdější kabalisty silný vliv. Těšil se pověsti znamenitého odborníka v umění cerufu, v němž prý dokonce předčil i Abulafiu a Gikataliu... celý článek

 
Chajim Vital

Chajim Vital

(29. 05. 2009 13:39)

Rabi Chajim Vital byl Ariho žákem, a proto by bylo na místě pojednat nejprve o Arim. Byl však těsněji spjat se staršími kabalistickými školami, zatímco Ari na základě Zoharu vyznačil úplně novou cestu. Proto o Žáku pojednáme dříve než o učiteli. Chajim Vital po sobě zanechal fenomenální dílo. Nebýt jeho, znali bychom z Ariho učení jen velmi málo nebo vůbec nic. Třebaže na něj měl Ari velký vliv, byl jeho žákem jen velmi krátkou dobu - necelé dva roky... celý článek

 
Nachman z Braclavi

Nachman z Braclavi

(29. 05. 2009 08:24)

Meditace se tradičně označuje pojmem hitbodedut, jenž doslova znamená mentální odloučení od sebe sama. Ačkoli je tento pojem znám odedávna, nejčastěji bývá spojován se jménem rabi Nachmana z Braclavi (1772-1810). Zatímco ostatní kabalisté se o hitbodedut zmiňují jen příležitostně, rabi Nachman nám zanechal rozsáhlé literární dílo. Metoda, jíž učil, by se v tradiční terminologii nazývala vnitřně řízenou meditací... celý článek

 
Rabi Moše Cordovero

Rabi Moše Cordovero

(28. 05. 2009 16:55)

Jedním z nejvýznačnějších teoretických kabalistů a systematiků kabalistické filozofie byl rabi Moše Cordovero (1522-1570) ze Safedu. Byl prvním kabalistou, jemuž se dostalo pocty být nazýván iniciálami svého jména, a dokonce i v dnešní době ho zasvěcenci nazývají Ramak. Do doby Ramakovy bylo připojení určitého členu „ha" k iniciálám jména výsadou pouze těch největších talmudických mistrů... celý článek

 
Josef Cajach

Josef Cajach

(28. 05. 2009 16:15)

Jedním z nejzáhadnějších kabalistů 16. století a zároveň přední rabínskou autoritou byl rabi Josef Cajach (1505-1573). Vedle četných mystických spisů se v rukopisné podobě dochovala rozsáhlá sbírka jeho respons. Je známo, že si dopisoval s význačnými rabínskými vůdci, a mnohé z jeho odpovědí cituje rabi Josef Karo ve spise Avkat Rochel. Rabi Josef Cajach se narodil v Jeruzalémě a zastával úřad vrchního rabína v Damašku... celý článek

 
Baal Šem Tov - Bešt

Baal Šem Tov - Bešt

(28. 05. 2009 12:56)

Dosud žádné mystické hnutí si nepodmanilo lidovou představivost tak jako chasidismus. V době svého největšího rozkvětu mělo toto hnutí miliony stoupenců. O chasidismu bylo napsáno mnohé, jeho meditační aspekty však bývají opomíjeny, mezi jiným proto, že nejsou zjevné při prvním pohledu, bez důkladné znalosti nauky ranějších kabalistických škol... celý článek

 
Abraham Abulafia

Abraham Abulafia

(26. 05. 2009 14:02)

Abulafiovo dílo obsahuje bohatý autobiografický materiál, na jehož základě si o jeho životě můžeme udělat poměrně dobrou představu. Při čtení těchto životopisných pasáží před námi vyvstává portrét člověka přímého, neobyčejně nadaného, byť s mnoha lidskými chybami. Abulafia se narodil roku 1240. Podle hebrejského kalendáře to byl rok 5000, tedy přesně počátek nového milénia... celý článek

 
Rabi Jicchak Luria - Ari

Rabi Jicchak Luria - Ari

(26. 05. 2009 13:58)

Je několik málo vyvolených, kteří stojí nad zbytkem lidstva tak vysoko, že se zdá, jako by byli bytostmi zcela odlišného, vyššího řádu. Učí nás, a my téměř nic nechápeme, a přece z drobečků, které posbíráme, dokážeme postavit celé hory. Jedním z nich byl i největší kabalista novověku rabi Jicchak Luria (1534-1572). Rabi Jicchak Luria je všeobecně znám jako Ari, což je akronym utvořený ze slov Elohi Rabenu Jicchak náš Božský Rabi Jicchak... celý článek

 

Šimon bar Jochai

(26. 05. 2009 13:51)

Kniha Zohar (Kniha Záře), další velká práce v kabale, a možná nejznámější, byla napsaána rabínem Šimonem Bar Yochajem, "Rashbim," kolem roku 150 našeho letopočtu. Rashbi byl žákem rabína Akivy (40 C.E.–135 C.E.), , zvaným prvním a nejpřednějším pro důraz, který kladl na zákon, "Miluj bližního svého jako sebe sama." Avšak rabín Akiva takový život neprožil... celý článek

 

Móše

(26. 05. 2009 13:50)

Jméno Moshe (Mojžíš) pochází z hebrejského slova Moshech (táhnout), jako táhnout z tohoto světa. Mojžíš se během svých odhalení odlišoval od ostatních kabalistů, bylo mu nařízeno, aby je zveřejnil v písmu a založil vzdělávací centra. Mojžíš měl 70 žáků a Yehoshua Ben Nun (Joshua, syn Nunův) byl tím, kdo se stal jeho následníkem. Mojžíš udělal víc, než že jen zkoumal Vyšší Svět... celý článek

 

Abraham

(26. 05. 2009 13:50)

Abrahám přišel 20 generací po Adamovi a byl prvním, kdo vedl organizované kabalistické studie. Viděl zázraky lidské existence a pokládal si otázky o stvořiteli, a tak objevil Vyšší Světy. Abrahám předal znalosti a metodu, kterou použil k získání Vyšších Světů následujícím generacím. Touto cestou byla kabala předávána z učitele na žáka po mnoho století... celý článek

 

Adam

(26. 05. 2009 13:43)

Adam, partner Evy a přechodný obyvatel zahrady Edenu, označuje počátek konečné fáze evoluce: duchovní fáze. V kabale je Adam považován za počáteční (kořenovou) fázi duchovna lidstva. Proto je nazýván Adam HaRishon, První člověk. Adam byl také prvním člověkem, který napsal kabalistickou knihu, HaMalaach Raziel (Anděl Božího tajemství), malou knihu, která zahrnovala pár tabulek a nákresů... celý článek