Pojednání o kabale

Modlitba před výukou kabaly od našeho učitele Ariho blahé paměti

26. 05. 2009 14:38

Vládče světů a Pane pánů, milosrdný a lítostivý Otče, vzdáváme Ti chválu Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, poklonou, sehnutím a ukloněním, že jsi nás přivedl ke Své Tóře, abychom pro Tebe vykonávali svatou službu, a že jsi nám dal díl v tajemstvích Tvé svaté a čisté Tóry. Co jsme a co je náš život, že jsi nám prokázal takovou milost? Proto před Tebou skládáme prosbu, abys nám prominul a odpustil všechny naše hříchy, provinění a přestoupení a aby nás naše provinění neoddělovala od Tebe. Budiž tedy Tvou vůlí Hospodine Bože náš a Bože našich otců, abys naše srdce přichystal k bázni před Tebou a k lásce k Tobě, a abys naklonil svůj sluch k těmto našim slovům a otevřel naše neobřezaná srdce tajemstvím Tvé Tóry. Naše učení pak bude před trůnem Tvé slávy potěšením ducha podobně jako příjemná vůně [oběti]. Sešli na nás světlo pramene našich duší, do všech jejich duší a do jejich úrovní a nechť se v nás rozzáří jiskry Tvých svatých služebníků, skrze něž jsi tato Svá slova zjevil světu a jejichž zásluhy, zásluhy jejich otců, zásluhy jejich učení, jejich čestnost a svatost jsou naší oporou, abychom v těchto slovech nepochybili. Jejich zásluhami osviť naše oči v tom, co se učíme. Jak říkají krásné písně Jisraele: „Otevři mé oči a z Tvé Tóry spatřím zázraky“ (Ž.119,18), „Neboť Hospodin dává moudrost ze Svých úst, poznání a porozumění“ (Přís.2,6), budiž Ti po vůli výroky mých úst, nechť je před Tebou myšlení mého srdce, Hospodine, má skálo a můj spasiteli.“

Zdroj: Kabala.grimoar
 

zpět