Pojednání o kabale

J. Eisenberg - Kabbala, židovská mystika díl I.

(08. 06. 2010 22:27)

I. DÍL. ÚVOD. Kabbala,1 židovské tajné učení (slovo „Kabbala“ znamená: přijetí nějakého předmětu; zde tudíž přijetí tradice, již dřívější generace dodává pozdější) obsahuje ono učení, jež hledá řešení metaphysických otázek a transcendentálních problémů, kterými již náboženské knihy nejstarších národů, ba i filosofové řecké doby se zaměstnávali... celý článek

 

František Kabelák - Lidská duše dle učení kabaly

(08. 06. 2010 22:23)

Dne 5. března roku 1887 pronesl německý badatel, hrabě Leiningen, v Psychologické společnosti v Mnichově přednášku, ve které se zabýval problémem lidské duše podle učení kabaly. Tato přednáška je ve svém obsahu to nejlepší, co je nám v tomto směru známo. Přednáška byla otištěna v německé revue Sfinx, odkud ji vynikající francouzský hermetik Barlet přeložil do francouzštiny (L'ame d'apres la qabalah) a dr. Encausse otiskl ve své knize o kabale... celý článek

 
Kabala

Kabala

(27. 06. 2009 18:43)

Kabala - někteří ji chápou jako druh židovské mystiky, jiní zase jako tajné židovské učení v rámci esoterního judaismu či jako židovský proud plně akceptovatelný ve skupinách zabývajících se okultismem a magií. Pojem Slovo kabala je odvozeno od hebrejského kábal - „obdržet něco" či kibbel - „ústně něco sdělit", „obdržet ústní sdělení" a překládá se jako „tradice" či „přijetí"... celý článek

 

Modlitba před výukou kabaly od našeho učitele Ariho blahé paměti

(26. 05. 2009 14:38)

Vládče světů a Pane pánů, milosrdný a lítostivý Otče, vzdáváme Ti chválu Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, poklonou, sehnutím a ukloněním, že jsi nás přivedl ke Své Tóře, abychom pro Tebe vykonávali svatou službu, a že jsi nám dal díl v tajemstvích Tvé svaté a čisté Tóry... celý článek

 

Kabala, mystika Židů

(26. 05. 2009 14:12)

Židovská tradice zapovídá zaobírání se kabalou každému, kdo není starší čtyřiceti let a není zakotven ve víře a společenství lidu, z něhož kabala vyrůstá. Přirozená touha člověka po věcech, které ho přesahují, však od nepaměti mnohé vedla a i dnes vede k nerespektování tohoto zkušenostmi ověřeného... celý článek

 

Výroky velikých lidí o kabale

(26. 05. 2009 13:36)

Kabalisté o kabale Obrátíme li pozornost jen na jednu všem známou otázku , jsem přesvědčen, že veškeré pochybnosti o nutnosti studia kabaly pominou. Hovoříme o hořké, volající svojí spravedlností otázce, kladené každým kdo se narodil na zemi: „ V čem je smysl našeho života?“. J.Ašlag (I.) „Předmluva k Učení Deseti Sfirot“... celý článek

 

Podstata a vývoj kabaly

(26. 05. 2009 11:28)

Podstata a vývoj kabaly čili židovské mystiky od nejstarších dob až do doby přítomné podáva Ph. Dr. Samuel Arje, Rabín náb. obce smíchovské. Předmluva. Židovská mystika má zvláštní osud. Většina židovských učenců odmítla ode dávna její učení a prohlásila ji za zhoubnou, poněvadž olupuje o čas a mate smysly... celý článek

 

Kosmos v pohledu židovské mystiky

(26. 05. 2009 11:25)

„Pojďte a vizte: v okamžiku, kdy se v božské vůli zvedla první pohnutka ku stvoření vesmíru, On z trochy temnoty1 povolal k životu mlhu, která pak zářila uprostřed temnoty. Světlo zůstalo nahoře i tehdy, když sestupovalo dolů, třpytíce se ve stovce různých drah – z nichž některé byly stěží patrné a jiné se šířily – a uvádělo Dům světa v bytí. Onen Dům se nachází přímo v centru všeho, co jest... celý článek